Gedichtenwedstrijd

Op de LMS is de gedichtenwedstrijd traditioneel een onderdeel van de Kinderboekenweek. Kinderen uit alle groepen doen mee om goed en origineel een gedicht voor te dragen. De kinderen uit de groepen 1/4 mogen daarvoor een bestaand gedicht gebruiken; de oudere kinderen maken zelf hun gedichten. Ook dit jaar deden weer veel kinderen hun best. Met prachtige voordrachten als resultaat! 

Opening Kinderboekenweek

Vandaag is de Kinderboekenweek gestart. Ook op de LMS. Het thema voor 2014 is feest. En dat is niet aan dovemansoren. Alle klassen hadden in de speelzaal een opening waarin eerst een gesprek plaatsvond over lezen en boeken. En daarna barstte het feest los. Met zang en dans (kik hier voor een impressie)! In de klassen lieten veel kinderen eigen feestboeken zien. En groep 5/6 ging ten slotte ook nog naar de Johanneskerk voor een presentatie van Harm de Jonge; de schrijver van het kinderboekenweekgeschenk!

Meer nieuws
 

NOTULEN MR 24 september 2013 (Draft)


Aanwezig

Leonie Blom, Dick Does, Maartje Hakker, Sonja Kuyvenhoven,  René Kerkmeester, Danny Kloosterhuis, Diana Paans-van der Arend en een aantal belangstellende ouders en teamleden


1. Openen vergadering en vaststellen notulen laatste vergadering

René Kerkmeester heet alle aanwezigen, Sonja Kuyvenhoven,  het team, de MR leden en alle overige belangstellende  ouders hartelijk welkom. De notulen van de vorige MR vergadering van 11 juni  2013 worden vastgesteld.


2. Toelichting op de vergaderstructuur van de MR in 2013 – 2014   

René licht toe dat de MR het komend schooljaar het aantal openbare MR vergaderingen wil terugbrengen tot 2 en verder via zgn. kleine MR vergaderingen, waarbij alleen de MR leden aanwezig zullen zijn en op verzoek ook Sonja, constructief en opbouwend wil overleggen. 


3. Afsluiten financiële schooljaar 2013 – 2014

Jan-Willem Voorink geeft een toelichting op de cijfers van de SOM over schooljaar 2012-2013 aan de hand van een powerpoint presentatie. Hij geeft aan dat de binnengekomen betalingen via de Vrienden nog door hem moet worden gecheckt met de Vrienden, maar dat hij daar geen problemen verwacht. Hij signaleert wel dat er een zorgelijke situatie kan ontstaan als er vanaf volgend jaar geen automatische incasso’s meer mogelijk zullen zijn ivm de Eban veranderingen. Via de  Nieuwsbrief zullen ouders erop moeten worden geattendeerd dat de ouderbijdrage moet worden overgemaakt en niet langer automatisch zal worden afgeschreven. Jan-Willem geeft aan dat we vorig jaar significant minder hebben uitgegeven dan aanvankelijk begroot en dat er derhalve ook dit jaar weer een bedrag aan de reserves kan worden toegevoegd.


4. Toelichting Formatieplan 2013-2014

René geeft aan dat we ondanks de 13.9 FTE waar we recht op hadden, het uiteindelijk met 10,55 FTE moeten doen dit jaar.


5. Commissie tot verkenning van de uittredingsmogelijkheden

Peter Diepenmaat en Jeroen Kreeft lichten namens de commissie toe dat het nog niet mogelijk is om concreet in te gaan op de in’s en out’s van een uittreding. Jeroen geeft aan dat de commissie behoefte heeft aan een mandaat van de ouders om in gesprek te gaan met Villa Primair. René geeft aan dat de MR de commissie mandaat heeft gegeven om de mogelijkheden van uittreding te verkennen en dat het mandaat de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan met Villa Primair omvat, voor zover het een verkenning betreft en past binnen de onderzoeksfase. Bij het team leven nog allerlei vragen en bestaat gerede twijfel. De commissie zou het op prijs stellen als er twee leden van het team bereid zijn om ook deel uit te gaan maken van de commissie. Jeroen geeft aan bereid te zijn om nader te overleggen met het team en eventuele vragen die er bij het team te bespreken, omdat het doel van uittreding uiteraard moet zijn dat het er voor iedereen beter op wordt en vanzelfsprekend ook de teamleden. Als er twee teamleden bereid gevonden worden om mee te denken, kan de commissie vervolgens een gesprek arrangeren met Villa Primair.  


Pluim voor onze school ivm rapportcijfer in RTL Cito onderzoek

We bespreken kort de pluim voor onze school ivm de score van het Cito onderzoek van RTL. Alle Cito scores van basisscholen in Nederland zijn online openbaar gemaakt en vervolgens zijn de uitkomsten beoordeeld door een deskundige en hebben de scholen  een rapportcijfer gekregen voor de geleverde onderwijsprestatie. Onze school scoort met een 8,6 hoger dan de andere scholen in Laren en Blaricum. Alleen de Gooiland School in Bussum scoorde  nog iets hoger en behoorde tot de top 10 in dit onderzoek.

 

6. Goedkeuren begroting 2013-2014

Jan-Willem licht aan de hand van een power point presentatie de begroting voor schooljaar 2013-2014 toe.

Suzanne geeft een toelichting ten aanzien van het onderwijs voor Plus kinderen. Er is een commissie voor verrijkingsonderwijs samengesteld, die bestaat uit Lianne Boelens, Maartje Hakker, Marion van de Nieuwboer, Marina Gilden en Suzanne Bos. De commissie heeft de doelen voor het komend jaar vastgesteld. Het Hoogbegaafdheid protocol wordt daar waar nodig nog aangepast. Suzanne geeft aan dat er een zng. NSCCT, een Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test bestaat, op basis waarvan een beeld gekregen kan worden van het leerpotentieel. In oktober 2013 zullen de leerlingen uit groep 4 worden getest door de CED groep, de test duurt ongeveer 1,5 uur en de ouders wiens kinderen hiervoor in aanmerking komen zullen hierover nog nadere informatie ontvangen. Het is moeilijk om bij kleuters te testen of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, pas vanaf groep 4 wordt dat wel mogelijk. De commissie heeft er derhalve voor gekozen om met een aantal leerlingen uit groep 4 te starten en de test voorts toe te passen bij horizontaal instromende oudere leerlingen.

Momenteel wordt er in alle groepen gewerkt met het zgn. compacten en verrijken om zo de benodigde verbreding en verdieping te bewerkstelligen. Er bestaat een verrijkingsgroep voor kinderen met andere leerbehoeften die wordt gegeven door Elisabeth Rebel in Loosdrecht. Elisabeth is bereid om ook op onze school kinderen te begeleiden.  Ze zal binnenkort starten met een groep van 8 leerlingen. Binnenkort volgt een ouderavond (in week 41) zodat Suzanne meer informatie over haar werkwijze en het plan van aanpak kan geven. De verrijkingsgroep is echt alleen bedoeld voor de hoogbegaafde kinderen en de kosten voor deze groep zullen niet ten laste van de SOM worden gebracht. De SOM wil niet zoveel geld uit de algemene middelen voor een zeer selecte groep kinderen aanwenden.  Voor de hoogbegaafde kinderen wordt gekozen voor inspiratie en bijscholing van het team dmv een extra studiedagen (27/9 en 25/11). Voor de RT kinderen wordt gekozen voor directe extra aandacht per kind. Er ontstaat een discussie over de ‘spiegeling’: geld voor de plus kinderen (5800) en derhalve ook geld voor de kinderen die remedial teaching (RT) nodig hebben (6000). Duidelijk wordt dat voor beide groepen voor een andere invulling/ besteding van middelen is gekozen.

Suzanne geeft aan dat door het team gekozen is voor de aanschaf van tablets waar de kinderen via educatieve apps met een verlengde instructie aan de slag kunnen. De vraag wordt gesteld of het bedrag voor die tablets (12.500) niet kan worden aangewend voor andere doeleinden.

De uitkomst van de discussie over de besteding van middelen  is de volgende: het team krijgt gedurende 2 maanden de tijd om aan te geven waar het een eventueel additioneel bedrag van 10k aan wil besteden. Als het niet lukt om hier een goede besteding voor te vinden, dan zal de MR zeer waarschijnlijk in goed overleg met de SOM besluiten om de ouderbijdrage te verlagen naar 250 euro per kind. De ouders van de kinderen in groep 8 komen alsdan in aanmerking voor teruggave van een bedrag van 100 euro per kind, hetgeen echter alleen geldt voor ouders die aan de SOM hebben betaald en niet voor ouders die aan de Vrienden hebben betaald.


7. Toelichting relevante zaken op GMR niveau

Dick Does licht toe dat Alex Peltekian inmiddels niet langer de directeur van Villa Primair is en dat zijn taken worden waargenomen doo r een interim bestuurder. Er is een benoemingscommissie in het leven geroepen om een goede opvolger aan te trekken. Dick maakt onderdeel uit van de werkgroep formatie. De aanbeveling van de werkgroep is heel kort samengevat dat het beter is om het oude systeem te hanteren:budgetten toewijzen m.o.m. conform richtlijnen van de overheid, solidariteit tussen scholen op het gebied van personeelom zo mobiliteit tussen scholen goed mogelijk te houden. De gedachte is,  om een concreet voorbeeld te geven, dat wanneer de overheid op bepaalde vlakken differentieert, dat deze differentiatie niet voor niets is gekozen en dat het dus beter is om deze differentiatie ook als stichting te volgen en het niet goed is om alle differentiatie te schrappen op basis van de ‘solidariteitsgedachte’. De aanbeveling van de werkgroep is richting het bestuur van VP gegaan en nu is het dus even afwachten wat er mee gebeurd.


9. Vragen en overige aandachtspunten

Antje Paul vestigt de aandacht op een lesprogramma dat betrekking heeft op een gezonde levensstijl voor kinderen en met name voeding en beweging. Er bestaat een lespakket met de naam ‘Lekker Fit op School’ en dat is gemaakt voor kinderen op basisscholen. Het is een pakket wat ongeveer 50 a 100 euro kost en zij beveelt het van harte aan. Leonie geeft aan dat Frank (gym) ook met een bewegingspakket aan de slag is, maar is graag bereid om namens het team naar het ‘Lekker Fit op School’ pakket te kijken.


10. Sluiten vergadering

René geeft aan dat de huidige MR leden inmiddels aan hun derde schooljaar als MR lid zijn begonnen en het stokje aan het einde van dit schooljaar zouden willen overdragen. Als er belangstelling bestaat bij ouders om deel uit te gaan maken van de MR kunnen ze dat kenbaar maken richting een van de MR leden. Er zal binnenkort ook een oproep in de Nieuwsbrief worden gedaan.

René  sluit de vergadering om 21.30 uur waarna aansluitend nog een borrel in het Bonte Paard plaatsvindt. 


Vragen of suggesties

Indien ouders vragen hebben of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze Notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt ze daarover contact opnemen met:

-          René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-          Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-          Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 

===========================================================


NOTULEN MR 11 juni 2013

Aanwezig

Sonja  Kuyvenhoven,  Leonie Blom, Dick Does, Maartje Hakker, René Kerkmeester, Diana Paans – van der Arend en een aantal belangstellende ouders en teamleden (35 personen totaal)

Afwezig met kennisgeving: Danny Kloosterhuis


1. Openen vergadering en vaststellen notulen laatste vergadering

René heet alle aanwezigen, Sonja,  het team, de MR leden en alle overige belangstellende  ouders hartelijk welkom. De notulen van de vorige MR vergadering van 16 april 2013 worden vastgesteld.


2. Up-date over de reorganisatie van Villa  Primair en de consequenties voor de formatie toedeling op de LMS   

-          Sonja geeft een toelichting  aan de hand van een aantal power point slides. De formatie wordt weliswaar terug gebracht van 10,12 OP (2012/2013) naar 9,1 OP (2013/2014), toch is het mogelijk gebleken om er na veel gepuzzel voor te zorgen dat de LMS daar zo min mogelijk hinder van zal ondervinden:

-          de stichting heeft de formatie van Koos voor 100% bovenschools neergezet;

-          de formatie van Bouazza is voor 54% gereduceerd en hij gaat 2 dagen per week op een andere school werken;

-          Rita (administratief medewerkster voor 0,2 FTE) heeft een andere baan en verlaat de school;

-          het vertrek van Jur (groep 7/8) vanwege zijn pensionering (1 FTE) wordt door interne verschuivingen binnen het team opgevangen, de namen zullen in een later stadium bekend worden gemaakt;

-          Er komt een instroomgroep per januari/februari 2013 voor de kleuters; en

-          Er komt iemand vanuit de pool van Villa Primair om in ieder geval tot aan de zomervakantie ’s ochtends de telefoon op te nemen en wat administratie te doen (brieven nieuwe leerlingen bijv.).

Het is goed om te vernemen dat de nadelige gevolgen van de reorganisatie voor schooljaar 2013/2014 beperkt kunnen blijven. De taken van  de directie zijn als gevolg van deze maatregelen wel toegenomen.


3. Verslag door de Uittredingscommissie (commissie tot inventarisatie van de mogelijkheden tot uittreding door de LMS uit de Stichting Villa Primair)

Peter Diepenmaat geeft aan dat er tijdens de vorige MR vergadering een aantal varianten zijn besproken en dat de coöperatieve manier van uittreden, dwz  in goed overleg met Villa Primair, in beginsel de voorkeur heeft van de commissie. Op het moment dat die variant om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt kunnen we een van de andere varianten gaan uitvoeren.  

John de Leeuw, senior advisor AVS (algemene vereniging van schoolleiders) is door Sonja bij het proces betrokken en adviseert onze school. Er vindt op korte termijn een gesprek plaats met het team, Sonja, Peter Diepenmaat en John de Leeuw om de vragen die er zijn ten aanzien van de uittreding met het team te bespreken en te inventariseren.

Het is duidelijk dat we een financieel gezonde school zijn en nu onnodig geraakt worden door de reorganisatie van Villa Primair. Voor het schooljaar 2013/2014 moeten we OP formatie inleveren en proberen we door uittreding juist de werkgelegenheid voor de teamleden en directie te borgen voor de toekomst en er voor te waken dat we het schooljaar 2014/2015 wederom moeten bezuinigen.

 

Sonja geeft aan dat zij de regie heeft en wil behouden om samen met het team te beslissen over al dan niet uittreden en dat de ouders hierover zullen worden geïnformeerd. Er zijn een paar ouders die meedenken en adviseren in dit proces. Er worden een aantal vragen gesteld en beantwoord.


4. Terugkoppeling informatie GMR

Dick geeft aan dat de GRM heeft ingestemd met de formatie en dat er sindsdien geen vergadering meer  is geweest.  Er wordt een werkgroep in het leven geroepen om de uitgangspunten voor het rekenmodel 2013-2014 te inventariseren. Dick neemt zitting in die werkgroep. 


5. TSO Overblijfplan met incidentenmap, logboek en pleinregels

Jan van Klaarbergen licht toe dat het afgelopen jaar turbulent is geweest vanwege de ziekte van Stijnie, het vertrek van Rita en het feit dat Bouazza niet langer dagelijks beschikbaar was voor de TSO. Het is gelukt om de bezetting op peil te houden doordat enkele teamleden zo goed zijn geweest om mee te helpen.

 Scholen zijn wettelijk verplicht om een Overblijfplan met incidentenregistratie en logboek te voeren en dat plan is inmiddels opgesteld. Tijdens de vergadering stemt de MR in met het Overblijfplan. Het is de bedoeling om er voor te zorgen dat alle ouders het Overblijfplan (als boekje) krijgen.

Er zijn 7 kinderen die de TSO bijdrage 2013/2014 nog moeten voldoen. Het bestuur van de TSO zit hier boven op en is druk doende met het benaderen van ouders om te zorgen dat dit bedrag kan worden geïncasseerd. 


6. Presentatie Sonja

Sonja geeft een presentatie aan de hand van een aantal power point slides met daarin onder andere een concept wensenlijstje, dwz zaken waar zij de ouderbijdrage voor zou willen aanwenden. Er ontstaat commotie over de presentatie en het  wensenlijstje. De MR leden hebben hier vooraf nog geen kennis van kunnen nemen.

René stelt vast dat we het wensenlijstje niet kunnen vaststellen en stelt voor om hierover in de eerstvolgende MR vergadering na de zomervakantie een besluit over te nemen. De SOM bijdrage moet ten goede komen aan de kinderen en is niet bedoeld om bijvoorbeeld de teamleden te scholen met HGW (Handelings Gericht Werken). Sonja zal het concept wensenlijstje met het team bespreken en komt terug met een nieuw voorstel waar ouders graag voor willen betalen.


Schilderen klaslokalen

Een van de wensen van Sonja is het laten schilderen van de lokalen tijdens de zomervakantie om het jaar weer fris te kunnen starten. “Onderhoud Gebouwen”  is een kostenpost die per 1-1-2014 voor rekening van Villa Primair komt. In het MOP (meerjaren onderhoudsplan) komt het schilderen van lokalen voorlopig niet voor. Ook is besproken dat per 1 januari 2014 het budget van het Rijk voor de post “Onderhoud Gebouwen”  naar  Stichting Villa Primair gaat ipv naar de Gemeenten.  Tijdens de vergadering wordt besloten dat de SOM het schilderwerk ad € 2.000 van de lokalen wil voorfinancieren, middels een lening, op voorwaarde dat de LMS moeite zal doen om dit bedrag te laten betalen door Villa Primair/ de Gemeente.


6. Up-date SOM / Beleid ouders die de ouderbijdrage SOM niet betalen.

Jan-Willem Voorink geeft namens de SOM een presentatie aan de hand van een aantal power point slides:

-      15 families (23 kinderen) hebben nog niets of niet alles betaald (€4.970,00) en

-      7 families (7 kinderen) hebben aangegeven zsm betaling te voldoen (€2.100,00)

-          2 families (2 kinderen) zijn in december ingestroomd en moeten nog hun bijdrage voldoen (€420,00)

-          3 families (7 kinderen) hebben een betalingsregeling getroffen (restant: €1.100,00)

-          2 families (6 kinderen) zijn het oneens met de hoogte bedrag en/of waaraan wordt gespendeerd, zij hebben een deel betaald (€1050,00)

-          1 familie (1 kind) weigert ouderbijdrage te betalen. (€300,00).

 

De MR spreekt af om samen met de SOM beleid vast te stellen, want het is onacceptabel dat er een paar ouders zijn die weigeren te betalen, terwijl zij hun kinderen wel mee laten gaan op schoolreisjes richting NEMO etc. en die kinderen Engelse en muziek les krijgen.  

Ouderbijdrage omlaag

Een ander punt is dat de SOM samen met de MR op korte termijn zal inventariseren in hoeverre het mogelijk is om de ouderbijdrage te verlagen. Er staat nu 45.000 euro op de bankrekening van de SOM en de SOM  heeft niet de intentie om als bank te fungeren.

NB.Na afloop van de vergadering is afgesproken dat op 25 juni een vervolgoverleg plaats vindt tussen SOM en de oudergeleding van de MR om o.a. het beleid ten aanzien van wanbetalers te bespreken en ook de hoogte van de ouderbijdrage.  


7. Verrijkingsprogramma voor Plus- en Min kinderen als geïntegreerd onderdeel van de reguliere lessen

Versterken van het Montessorionderwijs/ Astrid Ottenheym

Sonja licht toe aan de hand van een power point presentatie wat haar plannen waren ten aanzien van het afgelopen jaar  inclusief het programma wat ze in werking heeft gezet samen met Astrid Ottenheym.


Verrijkingsprogramma

Tijdens de vergadering wordt duidelijk dat er aan het begin van het jaar een bedrag van 9.000 euro was gereserveerd door de SOM voor het verrijkingsprogramma voor de pluskinderen.

Sonja heeft dit programma op 15 november 2012 stopgezet, zonder dat daar een alternatief voor in de plaats is gekomen. Dit gebeurde n.a.v. de opdracht van Villa Primair (Sociaal Plan) om leerkrachten zonder groepsverantwoordelijkheid p.o. terug voor de groep te zetten. Na terugkomst van het zwangerschapsverlof van Leonie Blom was deze move mogelijk. Leonie wilde per 15-11 een dag minder werken en een dag ouderschapsverlof opnemen. Nu kon deze al tijdens Eric Molenveld afgesproken wens gehonoreerd worden zonder dat dit formatie kostte. Tussen 1-8-2012 en 15-11-2012 is uit het budget “Snelle Leerlingen” € 800,- betaald om de pluskinderen te begeleiden.

N.a.v. een gesprek tussen MR (financieren) en directie is besloten om een bedrag vrij te maken voor Astrid Ottenheym (HGW) waarbij de MR in de veronderstelling verkeerde dat Astrid zich zou focussen op het programma voor Pluskinderen.  Het lijkt er nu op alsof het budget dat was bedoeld voor de Pluskinderen richting Astrid Ottenheym is gegaan zonder dat zij zich specifiek heeft gericht op de (plus en/of min) kinderen en naar Joop de Jager (werken met kwaliteitskaarten Cees Bos). Doordat het geld niet direct maar indirect naar kinderen is gegaan zijn de aanwezige ouders teleurgesteld over de gang van zaken. Zeker voor wat betreft de pluskinderen en met name vanwege het feit dat harde toezeggingen door de directie niet zijn nagekomen.

Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat (de financiering van) het programma “Versterken van het Montessori onderwijs door HGW (handelingsgericht werken) o.l.v.  Astrid Ottenheym wordt stopgezet en dat alle uitgaven boven de 500,- euro ten laste van de SOM vooraf moeten worden geautoriseerd door de SOM.

 

Handelingsgericht werken/ Kwaliteitskaarten / Joop de Jager

De inspectie heeft 24 beleidsterreinen geïdentificeerd om scholen te kunnen volgen in hun onderwijsopbrengsten.  Jaarlijks zijn scholen verplicht hun tussen en eindopbrengsten door te geven aan de  onderwijsinspectie.  Er moet gewerkt gaan worden met zgn. kwaliteitskaarten  als middel om de kwaliteit van het onderwijs te plannen, bij te sturen en te volgen en daardoor te borgen. Zo kan de goede kwaliteit van ons onder wijs behouden blijven. Sonja heeft aan Joop de Jager gevraagd om mee te denken over de handelingen die in dit kader passen bij ons type school. De directie en het team zullen keuzes gaan maken ten aanzien van de invulling van deze kaarten op school.

Een van de ouders merkt op dat de invoering van de kwaliteitskaarten een wettelijke verplichting is voor alle scholen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de ouderbijdrage wordt aangewend voor de implementatie van deze wettelijke verplichting op onze school.


8. Vragen en overige aandachtspunten

Een van de ouders vraagt zich af of de capaciteit van de BSO op korte termijn kan worden uitgebreid. Sonja geeft aan dat hier wel ideeën over zijn, maar dat het agenda-technisch niet lukte om dit onderwerp nog op de huidige vergadering te zetten.


 9. Sluiting vergadering

René sluit de vergadering om 21.30 uur en vat samen dat de MR op korte termijn terug komt op het budget van de SOM en dat tijdens de eerstvolgende MR vergadering de begroting voor schooljaar 2013/2014 aan de ouders zal worden voorgelegd ter goedkeuring. Bij het opstellen van de begroting zal  in acht genomen worden dat het bedrag van de ouderbijdrage rechtstreeks ten goede dient te komen aan de kinderen. 

Vragen of suggesties

Indien ouders vragen hebben of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze Notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt ze daarover contact opnemen met:

-          René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-          Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-          Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 =========================================================


NOTULEN MR 16 april 2013

Aanwezig

Sonja  Kuijvenhoven,  Leonie Blom, Dick Does, Maartje Hakker, René Kerkmeester, Danny Kloosterhuis, Diana Paans – van der Arend en een aantal belangstellende ouders

1. Openen vergadering en vaststellen notulen laatste vergadering

René heet alle aanwezigen, Sonja,  het team, de MR leden en alle overige belangstellende  ouders hartelijk welkom. De notulen van de vorige MR vergadering van 19 maart 2013 worden vastgesteld.

2. Up-date over de reorganisatieplannen van Villa  Primair en de recent gevoerde gesprekken met de Raad van Toezicht van Villa Primair  

René schetst de stand van zaken en licht toe dat we vanuit de ouders maximaal druk uitoefenen. Hij brengt verslag uit van het gesprek tussen de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht, de voorzitter van de GMR, enkele leden van de LMS MR (Dick Does en René zelf) en Jeroen Kreeft (‘commissie tot verkenning van de mogelijkheden tot uittreding’). Tijdens het gesprek is zowel de situatie per schooljaar 2013/2014, als de langere termijn visie van Villa Primair aan de orde gesteld.

Namens de LMS MR is een aantal concrete vragen aan de voorzitter van de RvT gesteld o.a. over de toename van de kosten van het bestuursbureau, de afspraken over 0,16 FTE vanwege Sonja’s parttime aanstelling, het rekenen met 2 decimalen achter de komma, hoe na de zomervakantie toezicht wordt uitgeoefend op het opvoeren van ‘fake’ leerlingen door andere scholen, wat de visie is van Villa Primair (grote stichting of ‘dienend leiderschap’) en waarom niet transparant wordt gerapporteerd over de frictiepot.

Tijdens het gesprek heeft Villa Primair een opening geboden voor een eventuele uittreding van de LMS in gezamenlijk overleg (zonder  juridische of publicitaire acties).

Sonja licht toe dat ze de bonden heeft ingeschakeld. VP berekent in haar rekenmodel het aantal FTE voor OP. Daarin wordt afgerond.  Bij 5 scholen valt die afronding negatief uit. Voor 19 scholen is die afronding zodanig dat die positief uitvalt. Het leerlingaantal groeit en het ziet er naar uit dat we vanwege het aantal 4-jarigen in ieder geval per 1 februari een nieuwe instroomgroep kunnen realiseren. Op het moment dat we na de zomervakantie 232 leerlingen hebben krijgen we er in ieder geval een nieuwe groep bij.

Sonja wil het team bijpraten over de laatste ontwikkelingen en daar heeft ze nog geen tijd voor gehad. Ze geeft aan dat ze wel een  positievere indruk heeft gekregen. Ze heeft een bos bloemen ontvangen en te horen gekregen dat ze mag blijven als directeur van de LMS en dat is uiteraard goed nieuws.

3.Terugkoppeling GMR

Dick geeft aan dat er de volgende dag  (17 april) een nieuwe GMR vergadering zal plaatsvinden. De personeelsgeleding van de GMR heeft instemmingsrecht en ouders hebben adviesrecht ten aanzien van het BFP. Dick is zelf niet in de gelegenheid om de vergadering bij te wonen en heeft Jur (vervanger) en Maartje (toehoorder) gevraagd om de honneurs waar te nemen. Een van de ouders vraagt waarom we niet gewoon 5% betalen aan Villa Primair, in plaats van de gevraagde 14%. René legt uit dat het geld rechtstreeks vanuit OCW binnenkomt op de bankrekening van Villa Primair en wij daar zelf niet over kunnen beschikken.

4. Verslag namens de Uittredingscommissie (commissie tot verkenning van de mogelijkheden tot uittreding) door de LSM uit de stichting Villa Primair

De commissie bestaat uit Bart Merkus, Jeroen Kreeft, Victor Goossens en Peter Diepenmaat. Peter  geeft namens de commissie aan dat de LMS onevenredig hard getroffen wordt door de reorganisatie bij Villa Primair en dat een aantal ouders geen vertrouwen (meer) heeft in de financiële en bestuurlijke organisatie van Villa Primair. Vanzelfsprekend is het belangrijk om draagvlak te hebben voor de uittreding bij het team, Villa Primair en de gemeente Laren. In geval van een faillissement van Villa Primair valt de verplichting om primair onderwijs te bieden weer terug aan de gemeente Laren. Leonie wordt gevraagd de teamleden die niet bij deze MR vergadering aanwezig zijn te informeren omtrent het onderzoek tot uittreding. Voor de teamleden is het relevant om te weten dat hun huidige arbeidsvoorwaarden in geval van uittreding van rechtswege zullen overgaan naar een eventuele nieuwe entiteit. De commissie heeft diverse mogelijkheden onderzocht (bijv. de 5 scholen in BEL gemeenten of Stiboge scholen na een ontvlechting van de fusie). De commissie heeft een sterke voorkeur voor het beperken van de complexiteit van het proces en geeft er om die reden de voorkeur aan om de LMS in eerste instantie zelfstandig te laten uittreden. Uitgangspunt is wel dat er binnen 1 tot 3 jaar aansluiting wordt gezocht bij andere scholen en/of een goed functionerende stichting om de continuïteit veilig te stellen. De commissie wil een mandaat van de MR om door te gaan met actief onderzoek om uittreding van de LMS uit Villa Primair mogelijk te maken. Tijdens de vergadering krijgt de commissie het mandaat om door te gaan op de ingeslagen weg en de mogelijkheden tot uittreding verder te inventariseren. Belangstellende  ouders kunnen bij Peter Diepenmaat of Diana  de slides opvragen die Peter tijdens de vergadering heeft uitgedeeld en toegelicht.

5. Definitief TSO Overblijfplan met incidentenmap. Logboek en pleinregels  

Diana licht toe dat de Stichting Tussenschoolse Opvang (TSO) een nieuw Overblijfplan met incidentenregistratie en logboek heeft opgesteld. De LMS is wettelijk verplicht om deze incidentenregistratie bij te houden. Het pakket is aan het Team voorgelegd en daarop is input gegeven. Het plan is inmiddels rond en zal binnenkort aan de (overblijfhulp)ouders wordt verstrekt. Dick Does vraagt zich af in hoeverre de MR nog advies of instemmingsrecht heeft. Hij wil graag de laatste concept versie van deze stukken zien alvorens ze definitief gemaakt worden. Diana zegt toe deze stukken aan de MR leden te sturen, zodat de MR hier formeel nog input op kan geven en een standpunt over kan innemen.

6. Betalingsdiscipline bijdragen door ouders SOM en TSO

Diana geeft aan dat er een aantal ouders is dat, ondanks een briefje en een persoonlijke ‘gentle reminder’ op het schoolplein door Jan van Klaarbergen, de TSO bijdrage voor hun kinderen nog niet heeft voldaan.  Het TSO bestuur zit hier bovenop en Sonja zal contact opnemen met deze ouders.

Jan Willem licht vanuit SOM toe dat nog niet alle betalingen aan de SOM zijn ontvangen. Er zijn 2 gezinnen die categorisch weigeren, 1 gezin dat de helft wenst te betalen, 6 gezinnen die in termijnen betalen en 1 gezin waarvoor matiging is gevraagd. Besproken wordt dat het belangrijk blijft om duidelijk te maken aan alle ouders waar de SOM bijdrage aan wordt besteed en dat ouders over en weer van elkaar verwachten dat wordt betaald.

7. Resultaten en aanbevelingen door de Kascommissie aan de SOM

De Kascommissie heeft de administratie gecontroleerd en in orde bevonden. De MR heeft een kort verslag met aanbevelingen ontvangen en dat zag er allemaal prima uit. Er wordt décharge verleend aan de SOM.

8. Toelichting op de ondernomen actie ivm de verrijking van het lesprogramma voor zng. ‘pluskinderen’ als geïntegreerd onderdeel van de reguliere lessen in de klas

Sonja heeft tijdens de vorige vergadering aangegeven dat ze binnen 2 weken na afloop van die vergadering met een plan zou komen voor de pluskinderen. Ze heeft met het team gesproken en is in goed overleg met het team tot de conclusie gekomen dat het niet lukt om nog tijdens dit schooljaar een geheel nieuwe aanpak te realiseren. De teamleden zullen individuele gesprekken aangaan met de ouders van de pluskinderen. Voor de zomervakantie wordt er nog een ouderavond georganiseerd voor deze ouders. Ouders uiten hun bezorgdheid. Duidelijk is dat op onze school ongeveer 1/3 van de leerlingen meer uitdaging nodig heeft. De kinderen hebben niet alleen behoefte aan cognitieve verrijking. Een van de ouders merkt op dat het ook belangrijk is om oog te blijven houden voor de kinderen ‘aan de onderkant’ en te bewerkstelligen dat processen tot verbetering niet te lang duren. Uit een vorig jaar gehouden enquete onder de ouders is duidelijk geworden dat ouders ‘plus’ onderwijs belangrijk vinden hetgeen ook de reden is geweest voor de SOM om hier voldoende budget voor vrij te maken. Tijdens de volgende MR vergadering wordt de begroting van de SOM voor 2013/2014 vastgesteld en dan wordt ook (wederom) rekening gehouden met de wensen ten aanzien van  het ‘plus’ onderwijs.

9 Vragen en overige aandachtspunten

Een van de ouders maakt een opmerking over de verhouding meisjes/jongens op school. Een van de ouders is kritisch over de timing van het dansproject voor de onderbouw, welk project samenviel met de entreetoetsen voor groep 7/8. Sonja licht kort toe hoe het met Janny (groep 3/ 4) gaat. Diana geeft aan dat er binnenkort een stukje in de Nieuwsbrief te verwachten is van de verkeerscommissie. Sonja vertelt over de leerlingen petitie van groep 5/6 in verband met hun wens om meer speelgoed op het schoolplein. Sonja heeft hier samen met Leonie op ludieke wijze follow up aangegeven in de betreffende groepen.

10. Sluiten vergadering

Om 21.30 uur sluit René de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

BELANGRIJKE DATUM: De volgende MR vergadering is op 11 juni om 19.30 uur (en niet zoals in de schoolagenda staat op 4 juni).

Vragen of suggesties

Indien ouders vragen hebben of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze Notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt ze daarover contact opnemen met:

-          René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-          Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-          Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 

====================================================================

NOTULEN MR 19 maart 2013


Aanwezig

Sonja  Kuijvenhoven, Leonie Blom, Dick Does, Maartje Hakker, René Kerkmeester, Danny Kloosterhuis,  Diana Paans – van der Arend en een aantal belangstellende ouders


1.       Openen vergadering en vaststellen notulen laatste vergadering

René heet alle aanwezigen, Sonja,  het team, de MR leden en alle overige belangstellende  ouders hartelijk welkom.

De notulen van de vorige MR vergadering  worden  vastgesteld. Een van de ouders heeft gevraagd of het mogelijk is om de agenda 2 weken voorafgaand aan de MR vergadering per e-mail aan alle ouders te sturen om hen te attenderen op de MR vergadering. We bespreken dat de MR vergaderdata op de LMS website terug te vinden zijn en dat deze data in de Nieuwsbrief staan en in de Jaarkalender die aan het begin van het jaar is uitgedeeld en aan het slot van iedere Notulen die ook op de website staan. We willen het aantal schoolberichten aan ouders via Parnassys beperken tot het hoogstnoodzakelijke.  


2.      Up-date over de zorgelijke situatie ivm Formatietoedeling en consequenties voor de LMS als het besluit van Villa Primair nadelig uitvalt.  

Sonja licht toe dat, zoals inmiddels bij ouders bekend,  er sprake is van een reorganisatie binnen Villa Primair en dat er momenteel uitvoering wordt gegeven aan een Sociaal Plan. Er is een concept formatie door Villa Primair opgesteld, waar tegen de LMS op vele manieren bezwaar heeft gemaakt. Op grond van de Rijksbijdrage door OCW heeft onze school recht op meer formatie dan nu in de concept plannen aan onze school wordt toebedeeld (12,8 in plaats van de 10.48 FTE). Sonja heeft hierover vele gesprekken gevoerd met Villa Primair en heeft  ook contact hierover met de bonden. We zijn het evenmin eens met het feit dat we als school meer dan 14% van het totaal budget moeten afdragen aan Villa Primair. Er bestaat een zgn. frictiepot waar bepaalde knelpunten in de formatie door Villa Primair mee kunnen worden opgelost, maar ondanks eerdere toezeggingen lijkt het er vooralsnog op dat de LMS geen FTE extra uit die frictiepot krijgt. De Raad van Toezicht van Villa Primair heeft de voorzitter van de GMR en enkele leden van de MR van de LMS (Dick Does en René Kerkmeester ) uitgenodigd om hierover in gesprek te treden naar aanleiding van de schriftelijke bezwaren die de MR hebben geuit in een tweetal brieven. Het formele standpunt van Villa Primair zal begin april duidelijk worden. Aanstaande maandag vindt er weer een gesprek plaats met de bonden. Het is onbegrijpelijk dat een school met een groeiend aantal leerlingen, die zo goed draait, minder formatie krijgt dan waar we als LMS recht op hebben als gevolg van de reorganisatie binnen Villa Primair en het door Villa Primair gehanteerde zng. solidariteitsprincipe.  Sonja geeft aan dat het haar veel tijd kost, die ze liever zou hebben besteed aan andere belangrijke zaken en dat ze door deze gang van zaken is verrast toen ze in augustus 2012 als directeur op onze school aan de slag is gegaan.  Uiteraard is ze al aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn om er voor te zorgen dat we volgend jaar inhoudelijk goed en veelzijdig onderwijs kunnen blijven bieden.


3.      Toelichting positie LMS en recentelijk ondernomen acties en mogelijke acties van de (oud) MR ivm de gevolgen van de Reorganisatie en Plan B.   

René licht toe wat er vanuit de MR voor acties zijn ondernomen om aan de bel te trekken en druk uit te oefenen. We hebben in de voorjaarsvakantie een uitgebreide brief opgesteld waarin helder wordt beschreven wat de situatie is en wat onze concrete bezwaren zijn. We hebben deze brief aan diverse betrokken partijen gestuurd en contact opgenomen met Villa Primair, de Raad van Toezicht van Villa Primair, de wethouders van Laren en Blaricum en de SBMO scholen en deze bezwaren met alle partijen besproken. We hebben contact gezocht met enkele gemeenteraadsleden van de gemeente Laren, die op hun beurt vragen hebben gesteld aan de wethouders. De GMR is nu aan zet om de formatie goed te keuren, maar het ziet er somber uit. De kans dat de GMR onze school meer formatie zal toebedelen is klein. Concreet betekent dit dat we er zowel ten aanzien van het Ondersteunend Personeel als ook het Onderwijzend Personeel echt wat van zullen gaan merken. Binnenkort vindt er nog een gesprek plaats tussen de Raad van Toezicht, de voorzitter van de GMR en de MR.

 

Plan B

De mogelijkheid om uit de Stichting Villa Primair te treden (Plan B) is inmiddels ook ter sprake gekomen. We bespreken dat het wenselijk is om een ‘Commissie tot verkenning van de mogelijkheid tot uittreding’ in het leven wordt geroepen, zodat 2 of 3 ouders zich op dit onderwerp kunnen focussen. De MR heeft hier al behoorlijk wat informatie over verzameld en duidelijk is dat dit een traject van veel langer dan een jaar zal zijn.

De gemeente Bussum heeft ook een serieuze poging ondernomen om de Emmaschool in Bussum uit de Stichting Villa Primair te laten treden vanwege de slechte financiële positie van Villa Primair  en is tijdens dat traject veel hobbels tegengekomen. De Emmaschool maakt nog steeds deel uit van Villa Primair. Relevant is onder meer dat per 1 januari 2015 het onderhoud van schoolgebouwen door gemeenten bij scholen zal worden neergelegd. Momenteel is Villa Primair eigenaar van het LMS schoolgebouw en de leden van het Team zijn formeel allemaal in dienst van Villa Primair. 

 We bespreken dat het goed is om allereerst het formele standpunt van Villa Primair over de formatie af te wachten. Als duidelijk wordt dat we inderdaad onevenredig hard gekort zullen worden, gaat de Commissie aan de slag. We zijn op zoek naar 2 of 3 ouders die hier belangstelling voor hebben en tijdens de vergadering geeft Victor Goossens aan dat hij onderdeel wil gaan uitmaken van deze Commissie.  

NB. Na afloop van de vergadering hebben Bart Merkus, Peter Diepenmaat en Susanne Werner aangegeven dat zij ook deel willen gaan uitmaken van de Commissie, waarvoor bij deze alvast veel dank.


4.      Terugkoppeling GMR

Dick geeft een terugkoppeling van de ontwikkelingen op GMR niveau. De GMR bestaat uit 24 personen, te weten 12 leerkrachten en 12 ouders. De zwakte van de GMR is dat het een orgaan is waarbinnen de vertegenwoordigers zich met name richten op hun eigen school. Vanzelfsprekend hebben sommige scholen voordeel bij het door Villa Primair gehanteerde ‘solidariteitsbeginsel’ en om die reden is de kans dat de GMR bezwaar zal maken tegen de concept formatietoebedeling klein.  De GMR heeft in december 2012 gevraagd om een overzicht van het afdrachtpercentages per school. Tot op heden is dat overzicht er niet. VP blijft hier aan zet. Er is een concept Bestuursformatieplan vrij gegeven, maar Dick acht het onwaarschijnlijk dat de GMR hiermee akkoord zal gaan, want het is niet concreet en bevat geen duidelijke cijfers.


5.      SOM betalingsgedrag ouders

Michiel Brouwer geeft als voorzitter van de SOM een toelichting en presenteert de cijfers. De SOM bestaat thans uit Michiel Brouwer (Voorzitter),  Jan-Willem Voorink (penningmeester), Karin Goossens (secretaris), Danny Kloosterhuis (MR lid) en Sonja Kuijvenhoven (Directeur LMS).

De kascommissie, Eric-Joost Ernst, heeft de MR per e-mail laten weten dat administratie van de SOM keurig op orde is en dat de presentatie van de resultaten betrouwbaar is. De kascommissie beveelt de SOM aan om de afstemming met de Vrienden te verbeteren en het debiteurenbeheer verder aan te scherpen.

 

De leden van de SOM en de Kascommissie worden hartelijk bedankt voor het verrichte werk en hun inspanningen.


6.      Toelichting nieuwe TSO Overblijfplan met incidentenmap en logboek

Jan van Klaarbergen licht toe dat de Stichting Tussenschoolse Opvang (TSO) inmiddels een heel nieuw Overblijfplan met incidentenregistratie én logboek heeft opgesteld. De LMS is wettelijk verplicht om deze incidentenregistratie bij te houden. Het pakket is aan het Team voorgelegd en daarop is input gegeven. In de TSO vergadering van 4 april kan het Overblijfplan worden gefinaliseerd. Diana merkt op dat het goed is om te constateren dat de TSO loopt als een geoliede machine en dat is voor een heel groot deel aan Jan te danken.


7.       Digitale rapporten – Parnassys systeem

Maartje licht toe dat de laatste digitale rapporten het logo van de LMS bevatte en  dat er wordt gewerkt aan het mapje. Stephanie Diepenmaat merkt op dat het niet mogelijk is om de toelichting in de rapporten te printen en dat het ook niet mogelijk is om de rapporten zelf op te slaan en vindt dat jammer. Maartje geeft aan dat in de volgende rapportenronde (laatste rapport van het jaar) er hoogstwaarschijnlijk een mapje aan de kinderen kan worden meegegeven, zodat ze hun rapport weer kunnen laten zien aan opa en oma en zelf kunnen bewaren.


8. Vakantierooster 2013 – 2014

Sonja wil graag het officiële Vakantierooster van Regio Noord aanhouden in het schooljaar 2013 -2014. De MR stemt hier unaniem mee in, zodat bij deze het vakantierooster voor volgend jaar vastligt.


9.      Internet en chatsites voor kinderen / Protocol Social Media

Een van de ouders heeft gesignaleerd dat de site movieplanet.nl toegankelijk is voor kinderen (LMS en BSO) en dat via die site ook gechat kan worden. Een van de andere ouders geeft aan dat er op het schoolplein door kinderen filmpjes worden gemaakt via hun telefoon. Sonja geeft aan dat dit absoluut niet de bedoeling is en niet mag. De kinderen mogen geen telefoontjes gebruiken tijdens schooltijd. Als ze naar huis moeten bellen kunnen ze dit vragen aan de leerkrachten. Het is ook niet wenselijk dat leden van het Team tijdens de lessen sms-en of bellen. Besproken wordt dat het belangrijk is om kinderen te leren hoe ze zich moeten gedragen en hoe ze met Social Media moeten omgaan, dat ze bijvoorbeeld hun wachtwoorden niet bekend moeten maken, dat ze geen filmpjes mogen maken op het schoolplein en dat foto’s die op internet worden gezet, hier waarschijnlijk over 20 jaar nog op terug te vinden zijn.  Besproken wordt dat het wenselijk zou zijn om een Protocol Social Media op te stellen. Vanzelfsprekend ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij de ouders. Binnenkort volgt hier een stukje over in de Nieuwsbrief .


10.   Koningsspelen 2013

Op vrijdag 26 april 2013 zullen er op school zng. Koningsspelen worden georganiseerd. Het is leuk om te horen dat de LMS in dit kader ook nauw zal samenwerken met de Wirre Warre.


11.    Kennismaking met Astrid Ottenheym – Montessori in een 21ste eeuws jasje

Sonja introduceert Astrid Ottenheym en mevrouw Ottenheym legt uit wat haar achtergrond is en wat ze voor onze school kan betekenen om de LMS  ‘eigentijds Montessoriaans’ te maken. Ze geeft aan dat het niet nodig is om externe verrijkingsklassen te creëren en dat deze verrijking juist binnen het bepaalde klassensysteem geboden kan worden. Zij zou de leerkrachten daarbij kunnen ondersteunen. Vanzelfsprekend zijn de Cito scores belangrijk, maar evenzeer is het belangrijk om de kinderen zelfredzaam te maken, een onderzoekende houding en probleemoplossend vermogen mee te geven en hen intrinsiek gemotiveerd te krijgen. De kinderen moeten hiertoe worden uitgedaagd. Het enkele volgen van een methode betekent niet dat de kinderen zich deze methode  na afloop ook hebben eigen gemaakt. Het is belangrijk om kinderen te laten zien hoe ze een en ander in het grote geheel kunnen plaatsen (kosmisch onderwijs) en zelf te laten inzien wanneer ze bepaalde kennis kunnen gebruiken.  Kees Bos heeft op verzoek van Sonja de zng. Kwaliteitskaarten besproken met de leerdoelen en de manier waarop daaraan invulling gegeven kan worden en met elkaar vast te stellen wat je mag verwachten van een kind aan het eind van het jaar gezien de kenmerken en de populatie van de school. Astrid geeft aan dat ze een drie jaren plan voor ogen heeft en samen met IB, RT en het Team wil inventariseren wat haalbaar is en wat de LMS wil bereiken. Ze refereert aan het visiedocument dat Dick is samenwerking met Eric heeft gemaakt.

Een van de ouders merkt op dat hoogbegaafde kinderen geen geduld hebben en hun ouders ook niet en dat het belangrijk is om op korte termijn de juiste stof aan te bieden.  Een drie jaren plan is prachtig om de kwaliteit van de school als geheel op een hoger niveau te trekken, maar voor de pluskinderen is extra aandacht op korte termijn noodzakelijk. Sonja zegt toe dat ze hier begrip voor heeft en hier op korte termijn mee aan de slag gaat.


12 Vragen en overige aandachtspunten

Sonja ontvangt complimenten over de wijze waarop de LMS is omgegaan met de Instroomgroep en de ‘carrousel’ aanpak voor groep ½. De teamleden krijgen ook complimenten omdat er geen enkele dag kinderen naar huis zijn gestuurd ingeval van ziekte en dat teamleden bereid zijn om op hun vrije dag desnoods terug te komen en voor elkaar waar te nemen en dat wordt bijzonder gewaardeerd.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

 

Vragen of suggesties

Indien ouders vragen hebben of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze Notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt ze daarover contact opnemen met:

-          René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-          Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-          Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOTULEN MR 15 januari 2013

Aanwezig

Sonja  Kuijvenhoven, Leonie Blom, Dick Does, Maartje Hakker, René Kerkmeester, Danny Kloosterhuis,  Diana Paans – van der Arend en een aantal belangstellende ouders


1.       Openen vergadering

René heet alle aanwezigen, Sonja,  het team, de MR leden en alle overige belangstellende  ouders hartelijk welkom.

De notulen van de vorige MR vergadering  worden zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 

Een van de ouders vraagt of we de uitnodiging voor MR vergaderingen (met agenda) voortaan ter informatie per mail aan alle ouders kunnen rondsturen. De data waarop MR vergaderingen worden gehouden staan in de Jaarkalender die alle kinderen hebben ontvangen en staan ook op de website van school. We bespreken dat we deze data ook in de Nieuwsbrief  kunnen opnemen. Een andere ouder merkt op dat de notulen op de website voor iedereen toegankelijk zijn en stelt de vraag aan de orde in hoeverre het wenselijk is om deze informatie openbaar te maken. De MR houdt bij het opstellen van de notulen rekening met het feit dat deze informatie voor iedereen toegankelijk is en op de website terecht komt. Er bestaat een wettelijke verplichting om alle betrokkenen geïnformeerd te houden over de werkzaamheden van de MR. De voorzitter geeft aan dat we hier onze gedachten nog eens over zullen laten gaan en er tijdens de volgende vergadering op terug zullen komen.


2.      Visie directie LMS op de actuele situatie – Formatie / Up date reorganisatie Villa Primair

Sonja geeft aan dat de gesprekken met Villa Primair vanwege de afwezigheid van Alex Peltekian worden gevoerd door Geke van Lexmond, een extern ingehuurde adviseur. De schoolleiders (directeuren) hebben hun zorgen uitgesproken over de actuele situatie. De management laag direct onder de directie bestaat eveneens uit twee externe adviseurs met veel bestuurlijke ervaring, maar zonder onderwijs achtergrond. De personeelsgeleding van de GMR kan meer invloed  uitoefenen dan vaak wordt gedacht.  De directeuren hebben de formatietoebedeling per school op gevraagd . Wij hadden recht op 12,8 en hebben nu in het concept dat er licht slechts 10,48 toebedeeld gekregen en dat is ten onrechte veel te weinig. Het leerlingen aantal op school groeit, de ouders betalen zelf voor CKV en toch krijgen we minder formatie en dat is niet goed uit te leggen. Sonja licht toe dat ze hier vol op in zal zetten en meer formatie uit de zgn. ‘frictiepot’ wil en er voorts alles aan zal doen om volgend jaar gewoon met 9 groepen te kunnen starten. Donderdag en vrijdag heeft Sonja belangrijke gesprekken ten aanzien van de voorlopige formatie en zij zal ons hierover geïnformeerd houden.

Een van de ouders vraagt wat er nu concreet gebeurd op 1 februari tav de instroom groep, omdat de huidige groepen overvol zijn en gebruikt als metafoor ‘uitpuilende lunchbakken’. Sonja geeft aan dat er op maandag 21 januari een informatie avond zal zijn voor ouders van (instromende) kinderen in groep 1  / 2 en dat dan zal worden toelicht hoe door het team invulling zal worden gegeven aan het onderwijs. Mariska blijft tot 15 maart en gaat dan met zwangerschapsverlof.


3.      Toelichting positie en acties namens de MR   

René licht toe wat er vanuit de MR voor acties zijn ondernomen om aan de bel te trekken en druk uit te oefenen:

·         We hebben een Visie document opgesteld, waarin we onze bezwaren  uiten tegen de ‘afroming’ die er plaats vindt door de veel te hoge afdracht van meer dan 14% aan Villa Primair, waarin we aangeven dat er ook op bestuursbureau moeten worden gereorganiseerd en dat de positie van vakleerkrachten nader besproken moet worden.  Zie voor meer informatie, het visie document, zoals dat integraal op de website van school onder het kopje MR / notulen terug te vinden is.

·         Het Visie document is aan Villa Primair gestuurd en we hebben om tekst en uitleg en een aanpassing van de gang van zaken gevraagd.

·         René heeft het Visie document ook toegestuurd aan mevrouw Hendrikx, zij vertegenwoordigt de SBMO scholen en hij heeft ook telefonisch contact met haar opgenomen om het nader toe te lichten. Mevrouw Hendrikx is derhalve op de hoogte van onze bezwaren.

·         René heeft ook contact op genomen met de heer van der Zwaan, wethouder onderwijs in Laren, en Van der Zwaan heeft ons visie document ‘mee genomen’ tijdens een overleg met alle wethouders die scholen binnen Villa Primair in hun gemeenten hebben. Op 28 januari vindt er een additioneel gesprek plaats met enkele leden van de MR en Van der Zwaan over de actuele situatie.

·         Sonja heeft ons Visie document ook besproken tijdens het overleg met de overige schooldirecteuren.

·         Dick heeft het document ingebracht tijdens de laatste GMR vergadering. Naar aanleiding daarvan is afgesproken dat het bestuur een berekening maakt van het afromingspercentage per school.

·         De oudergeleding van de MR heeft een bespreking gevoerd met het bestuur van de SBMO, de stichting die de belangen van alle montessorischolen en de jenaplanscholen binnen Villa Primair behartigt, en dat bestuur is eveneens van mening dat deze gang van zaken onacceptabel is en deelt de conclusies zoals door de MR verwoord in het Visie document en gaat hier zelf ook mee aan de slag en zal deze situatie bespreken met de eigen achterban.

Kortom, de MR heeft veel moeite gedaan om de bezwaren van de LMS onder het voetlicht te brengen.

Bart-Jeroen van der Veen (een van de bestuursleden van de Stichting SBMO) is aanwezig en licht, samen met René, toe dat de fusie tussen de twee rechtsvoorgangers van Villa Primair niet op de juiste wijze is verlopen en dat er onder andere een belangrijke ‘exit clausule’ ten onrechte niet in de huidige statuten van Villa Primair terecht is gekomen. De SBMO is hiermee aan de slag, want zonder deze clausule is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om überhaupt uit Villa Primair te stappen. 


4.      SOM betalingsgedrag ouders

Jan-Willem Voorink geeft aan dat er sprake is van 100% betalingsdiscipline door ouders dus dat is goed nieuws. De kascontrole commissie zal op 31 januari a.s de bevindingen doorgeven over de periode 2011-2012. Er bestaat inmiddels volledige transparantie tussen de SOM en de Vrienden ten aanzien van het betalingsgedrag van ouders, zodat duidelijk is welke ouders aan de SOM betalen en welke ouders aan de Vrienden, zodat er niemand ‘tussen de wal en het schip’ terecht komt. Tijdens de volgende MR vergadering wordt rekenschap afgelegd over de periode 2011- 2012 door de SOM. 


5.      Terugkoppeling GMR

Dick geeft een terugkoppeling van de laatste GMR vergadering. Kleinere scholen worden in hun voortbestaan bedreigd. Villa Primair komt binnenkort (vrijdag 18 januari) met een reactie op de berekeningen die ten grondslag liggen aan het Visie document van de LMS. De eerste reactie van Villa Primair was ‘we zitten ‘overall’ onder de 4%’, maar Dick merkt op dat de GMR daar geen genoegen mee neemt en dat de percentages per school duidelijk moeten worden. Deze informatie wordt dus vrijdag a.s. inzichtelijk gemaakt en zullen we moeten afwachten. 

Dick geeft aan dat de Wet op de medezeggenschapsraden recentelijk (1 januari) is gewijzigd hetgeen de aanleiding is geweest om de GMR statuten/reglementen hierop aan te passen. Er worden belangrijkste rechten van de MR overgeheveld naar de GMR, maar daar kunnen we helaas niets tegen in brengen.

Diana noemt als voorbeeld het TSO beleid. Op GMR niveau kan bijvoorbeeld instemming worden gegeven voor een continue rooster op scholen, zonder dat we daar op de LMS vanuit de MR dan nog bezwaar tegen kunnen maken. De GMR is een ‘log lichaam’ met heel veel vertegenwoordigers van alle scholen, die ook nog eens relatief kort deel uit maken van de GMR en dat komt de besluitvorming en de mogelijkheden om te ‘lobbyen’ voor een bepaald onderwerp niet ten goede.

Dick geeft verder aan dat Villa Primair in het taakbeleid, dwz de urenindeling (lesuren/voorbereidingstijd), te weinig rekening houdt met de niet-lesgebonden professietake. Hij stelt een alternatief voorstel op en stuurt dit naar de GMR.


6.      Excellente school

Leonie licht toe dat Joop de Jager onlangs een toelichting heeft gegeven aan het team op uitnodiging van Sonja en dat het team aan de slag is met een verdere professionalisering van het onderwijs. Het team geeft er de voorkeur aan om ‘klein te beginnen’ en te proberen met kleine verbeteringen een groot effect te sorteren.

Diana licht toe dat het concept ‘Excellente School’ voortvloeit uit een onderwijs paragraaf van het huidige Regeer akkoord met als titel ‘van goed naar excellent onderwijs’. Er hebben 106 scholen zich aangemeld om het predicaat ‘excellente  school’ te krijgen. De Julianaschool in Bussum staat ook op dez e lijst en was uitgenodigd door de schoolinspectie om zich aan te melden. De uitreiking is verschoven van 13 januari naar 4 februari 2013 en hier zal in de pers zeker aandacht aan worden besteed. Het is de bedoeling dat andere scholen in de toekomst leren van de excellente scholen hoe zij hun leerlingen maatwerk kunnen bieden en een ambitieuze leercultuur kunnen creëren. De jury is ingesteld voor een periode van 3 jaar en rond 2015 zal nader worden bezien of deze voorbeeldwerking kan leiden tot verbetering binnen het onderwijs als geheel.


7.       Verkeerssituatie rondom LMS

We bespreken dat de verkeerscommissie in het recente verleden zeer actief is geweest, denk aan de zng. ‘kiss en drive’ experimenten en ook een enquete heeft gehouden onder de ouders waar een aantal goede suggesties uit naar boven is gekomen. Momenteel is de verkeerscommissie niet meer actief en het zou mooi zijn als er wellicht belangstelling is onder de ouders om ook deel uit te gaan maken van de commissie en aandacht te besteden aan dit  belangrijke onderwerp: de verkeersveiligheid van met name de kinderen rondom school. Een van de ouders heeft de MR geattendeerd op het verkeersbord voor de Gooische School, waarin een parkeerverbod is opgenomen in de ‘school tijdvakken’ ( 8.15 – 8.45, 14.30 – 15.00 etc.). Jan van Dussen en Jan van Klaarbergen geven aan dat er tal van ongeschreven regels zijn en Jan van K. attendeert ons op de 10 Gouden Regels die nog zijn uitgereikt door de wethouders van onderwijs op onze school. Het zou goed zijn om die informatie te bundelen en  nieuwe ouders hierover te informeren, zodat zij deze informatie ook door kunnen geven aan oppassen en  opa’s en oma’s. Regelmatig wordt het zicht geblokkeerd door busjes op de weg of auto’s die op de hoek van de straat parkeren en zo het zicht willen ontnemen, hetgeen gevaarlijk is voor de kleine kinderen die willen oversteken. Sonja geeft aan dat omwonende hebben aangegeven dat ouders brutaal zijn als zij ouders aanspreken op hun parkeergedrag en ook dat het voorkomt dat ouders hun auto’s ‘even 10 minuten’ parkeren op de oprit van omwonenden.  Er komt een stukje over dit onderwerp in de Nieuwsbrief.


8.      Digitale rapporten

We bespreken het Parnassys systeem en Maartje licht toe dat ze een aantal bezwaren heeft doorgegeven aan Parnassys, maar dat het contact met Parnassys moeilijk verloopt. Ouders vragen naar de looptijd van het contract met Parnassys en of wij daar als school zelf voor gekozen hebben, of dat het systeem aan ons is ‘opgelegd’ door Villa Primair. De leerkrachten zijn tevreden met het systeem en vinden het een belangrijke verbetering die tijdsbesparend voor hen is. De ouders missen nog steeds het oude rapport, althans willen een mapje waarin de resultaten van hun kinderen bewaard kunnen worden, althans een ‘mooiere’ uitdraai. Twee leerkrachten (Maartje en Jurjen) zijn  hier mee aan de slag en Maartje zal hierop tijdens de volgende MR vergadering terug komen.


9. Update over Wirre Warre en BSO Montris

René bedankt Clo Calame en Bianca Eilering voor het feit dat zij het stokje hebben overgenomen van Cornelie Voorink en Karin Goossens en nu samen met Steven Vossepoel (momenteel met vakantie) het bestuur vormen van de Wirre Warre.

Sonja licht toe dat het contract met Montris een dezer dagen getekend zal worden en dat de ouders van kinderen op de BSO tevreden geluiden laten horen over de lieve leidsters.


 10. TSO

Het bestuur van de stichting TSO is met een professionaliteits slag bezig en werkt achter de schermen aan een Overblijfplan en de invoering van een logboek met een calamiteiten registratie systeem etc. Een van de TSO leidsters Stijnie Mulder is tijdens de Kerstvakantie onwel geworden en verblijft nu in het Ter Gooi Ziekenhuis, haar situatie is kritiek. De kinderen zijn dol op haar en in groep 1 / 2 zijn in de groep van juf Marian tekeningen gemaakt, die inmiddels bij Stijnie terecht gekomen zijn.


11. Vragen en overige punten

Bart Merkus stelt een vraag over het verwarmingssysteem op school. Duidelijk wordt dat de leerkrachten – ook bij deze temperaturen – de ramen open laten staan en de deur van de lokalen om ‘tocht’ te creëren, omdat zij ook het CO2 niveau in de klas in de gaten moeten blijven houden.  Er is een  CO2 meter op school en die slaat binnen een half uur rood uit als de ramen dicht blijven. De kinderen moeten zich hier dus zelf op kleden, als ze het koud hebben in de klas.

Jan van Klaarbergen is druk doende om het docu systeem te updaten. Er werd door de kinderen gebruik gemaakt van verouderde boekjes en uiteraard is het belangrijk dat de kinderen op school kunnen beschikken over actuele informatie als ze werkstukken en opdrachten moeten schrijven.

Jan van Dussen stelt een vraag over de kaartjes die worden gebruikt voor de Topografie toetsen, de kaartjes die mee naar huis komen, laten te wensen over. Sonja geeft aan dat ze hier ook mee aan de slag gaat, maar niet alles tegelijk kan. De MR spreekt de wens uit om hier op korte termijn een verbetering door te voeren.   

Danny  informeert of er een groter probleem is dan in het verleden ten aan zien van de luizen op school vanwege het bericht van Sonja hierover. We bespreken dat er een protocol voor is en dat er een luizen coördinator is, Annemarie Ernst.

Bart-Jeroen van Veen maakt een compliment richting de directie, het team, de MR, de Wirre Warre, de TSO en alle overige ouders die nauw  betrokken zijn bij de school over de inzet en snelheid van handelen in verband met zaken die ons school raken. Sonja onderstreept dat compliment en uit ook haar waarding over de betrokkenheid van de ouders en de gr0te inzet en flexibiliteit van het team. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

 

Ter informatie hierna alvast de nieuwe MR vergaderdata voor 2012/2013

- Dinsdag 19 maart 2013 (van 19.30 – 21.30 uur)

- Dinsdag 14 mei 2013

- Dinsdag 4 juni 2013

 

Vragen of suggesties

Indien ouders vragen hebben of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze Notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt ze daarover contact opnemen met:

-          René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-          Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-          Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTULEN MR 13 november 2012


Aanwezig

Sonja van Kuyvenhoven, Leonie Blom, Dick Does, Maartje Hakker, René Kerkmeester, Danny Kloosterhuis,  Diana Paans – van der Arend, juf Céline, meester Jurjen, meester Janny en een aantal belangstellende ouders


1.       Openen vergadering

René heet alle aanwezigen, Sonja,  het team, de MR leden en alle overige belangstellende  ouders hartelijk welkom.


2.      Up dat over de reorganisatie van Villa Primair

Sonja licht aan de hand van een aantal PowerPoint slides de reorganisatie van Villa Primair toe. De scholen binnen Villa Primair hebben (voor de fusie) op te grote voet geleefd en te veel medewerkers aangenomen en te veel OOP-ers (Onderwijs Ondersteunend Personeel), vakleerkrachten, administratie en conciërges. Villa Primair (VP) heeft een structureel begrotingstekort en daardoor teert de Stichting in op het eigen vermogen.

Er is eerder dit jaar een Sociaal Plan opgesteld met instemming van de vakbonden. Villa Primair wil de ontstane situatie oplossen door bezuinigingen (o.a. op mantelcontracten, zoals kopieerapparaten, schoonmaakcontracten etc.) en via Centraal Formatie Overleg. Het doel is kwalitatief goed onderwijs, een financieel gezonde organisatie, behoud van werkgelegenheid, carrière perspectieven en plezier in het werk.

Het Sociaal Plan bood mensen tot 15 november 2012 de mogelijkheid om vrijwillig weg te gaan. Er is weinig animo voor de mogelijkheid om vrijwillig te vetrekken. Vanaf 1 augustus 2014 wordt boventallig personeel door het bestuur (mits mogelijk) herplaatst op scholen. Als herplaatsing niet lukt volgt ontslag. Alle vacatures die ontstaan moeten intern worden opgevangen (Mobiliteit).  Duidelijk is dat niet alleen OOP’ers worden geraakt, maar dat Villa Primair ook met vakleerkrachten zou kunnen gaan schuiven en dat is uiteraard bijzonder onwenselijk voor de LMS. 

Er vindt nalv deze toelichting een constructieve en robuuste discussie plaats, waarbij ouders veel vragen stellen en meer duidelijkheid willen. Vastgesteld wordt dat de LMS vrijwel budget neutraal opereert. Kort voor de zomervakantie is Villa Primair akkoord gegaan met onze begroting en het Formatieplan (= het Personeelsplan). De MR geeft aan dat we de positie van de LMS binnen Villa Primair zeer nauwlettend in de gaten zullen houden en naar mogelijkheden zullen zoeken om te voorkomen dat we als braafste jongentje van de klas ten onrechte geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen van Villa Primair.

Geconstateerd wordt dat Villa Primair een Stichting is en dat het bestuur van deze Stichting  alle zeggenschap in handen heeft. Deze situatie  impliceert dat we de gang van zaken zelf pro-actief zullen moeten monitoren en er voor moeten blijven waken dat de belangen van de LMS binnen Villa Primair gewaarborgd worden.

De SBMO (Stichting Belangenbehartiging Montessori Onderwijs), waar de 4 Montessori scholen, 2 Jena Plan scholen en een Dalton school van Villa Primair deel van uit maken en hun belangen hebben gebundeld)  houdt de situatie en reorganisatie ook nauwlettend in de gaten.  De MR zal de dialoog met SBMO aangaan en een verkennend gesprek over een mogelijk (gezamenlijk) uittreden uit Villa Primair voeren.

Beknopt samengevat wordt duidelijk dat we eerst de cijfers helder moeten krijgen over de nieuwe eisen van Villa Primair aangaande de eerder goedgekeurde begroting. We zullen moeten beoordelen waar we als school recht op hebben op basis van de Rijksoverheidsbijdrage, waarna we vervolgens de discussie met Villa Primair aan kunnen gaan. Sonja heeft de input van Villa Primair nodig (de cijfers) en wil er dan zelf ook nog haar mening over kunnen vormen en belooft de aanwezigen om vóór eind januari 2013 meer duidelijkheid te geven.  Er zal in goed overleg ook contact gezocht worden met de Gemeente Laren.


 

3.      LMS – Excellente School 

Sonja legt uit dat het Ministerie van Onderwijs in de toekomst het predikaat ‘Excellente School’ wil toekennen aan bepaalde scholen. Er zijn 30 beleidsterreinen waarop je ingedeeld kunt worden (bijv. taal, rekenen, communicatie met ouders, lesrooster, verdieping (drama, muziek, handenarbeid), zorg, bouwcoördinatoren, management, beroepshouding etc etc. en Excellente Scholen zullen de invulling van (een aantal van) deze beleidsterreinen stap voor stap moeten beschrijven. We hebben eerder dit jaar de (Rijks) Inspectie over de vloer gehad en ook de (Montessori) Visitatiecommissie. De uitkomst was positief. De Visitatiecommissie had een  paar verbeterpunten en komt in april 2013 terug om na te gaan in hoeverre de LMS de aanbevelingen ten aanzien van de Montessori leermiddelen ter harte heeft genomen. Sonja geeft aan dat de ze kritisch wil monitoren dat de LMS een ‘echte’ Montessorischool blijft. Een aparte plusklas past niet helemaal in het Montessori systeem, aandacht voor individuele leerlijnen is belangrijk om er voor te zorgen dat ouders van pluskinderen voor de LMS blijven kiezen.  Het werken met bepaalde kwaliteitskaarten in de toekomst is niet vrijblijvend en het team moet daar voor kiezen en er steeds mee bezig blijven.


4+ 5  Visie op Formatie LMS/ Schets vergezicht / Toekomst plannen

Sonja geeft aan dat ze eerst de cijfers op een rijtje wil zetten en hier zelf haar gedachten nog over moet vormen. Ze zegt toe dat ze eind januari met de financiële onderbouwing zal komen en haar visie en formatieplannen. Een paar ouders willen deze informatie  graag eerder hebben, maar Sonja laat zich niet onder druk zetten.


6. Update over Wirre Warre en BSO Montris

Het huidig bestuur van de Wirre Warre is al enige tijd op zoek naar opvolgers en gelukkig is een aantal ouders bereid gevonden om deel uit te gaan maken van het nieuwe bestuur van de Wirre Warre. Steven Vossepoel heeft zich bereid verklaard om het nieuwe bestuur te adviseren en mee te denken over de financiën en eventuele toekomst plannen van de Wirre Warre. Besproken wordt dat nog moet worden geïnventariseerd of Montris de gemaakte afspraken nakomt. De aanwezige ouders uiten in ieder geval hun complimenten over de lieve juffen van de BSO waar de kinderen dol op zijn.

   

7. Vragen en overige punten

Geconstateerd wordt dat er grote stappen zijn gemaakt tav het schoonmaken op school en met name de WC’s. Bouazza maakte ze inmiddels elke middag schoon en dat is een duidelijke verbetering. 

Een van de ouders vraagt in hoeverre er wordt nagedacht over voorschoolse opvang. Sonja geeft aan dat ze daar een voorstander van is en mee aan de slag wil. Besproken wordt dat de mogelijkheid van een full continue rooster (voor boven en onderbouw)  door Sonja bij de verdere beleidsplannen zal worden meegenomen.

Namens het team geeft juf Janny aan dat het team zich gesteund weet door Sonja en dat de samenwerking heel goed verloopt. René stelt vast dat alle ouders het beste voor hebben met de LMS en we een  unieke  en bijzondere school hebben met een goede sfeer  en er met elkaar  (team én ouders) alles aan zullen doen om er voor te zorgen dat de LMS een goede en leuke school blijft.

 

8. Afsluiting vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

 

Ter informatie hierna alvast de nieuwe MR vergaderdata voor 2012/2013

- Dinsdag 15 januari 2013 (van 19.30 – 21.30 uur)

- Dinsdag 19 maart 2013

- Dinsdag 14 mei 2013

- Dinsdag 4 juni 2013

 

Vragen of suggesties

Indien ouders vragen hebben of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze Notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt ze daarover contact opnemen met:

-          René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-          Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-          Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTULEN MR 25 september 2012

Aanwezig

Sonja van Kuyvenhoven, Maartje Hakker, Dick Does, René Kerkmeester, Danny Kloosterhuis,  Diana Paans – van der Arend en een aantal belangstellende ouders

Afwezig met voorafgaande berichtgeving

Leonie Blom vanwege haar zwangerschapsverlof.

1.       Verwelkomen nieuwe directeur

De voorzitter van de MR heet alle aanwezigen, Sonja, de MR leden en alle overige belangstellende ouders hartelijk welkom.

2.      Vaststellen vorige Notulen

De Notulen van de vorige vergaderingen d.d. 26 juni en 9 mei worden ongewijzigd vastgesteld. We bespreken met elkaar dat de notulen voortaan in concept worden opgesteld en door Diana rondgestuurd aan de MR leden, die dan een week de tijd krijgen om hierop commentaar te geven. Vervolgens worden de notulen door Diana naar Dick gemaild , zodat Dick er voor kan zorgen dat de notulen op de website van de LMS worden geplaatst.

3.      MR en Directie – wederzijdse verwachtingen over de samenwerking

Allereerst krijgt Sonja een korte toelichting over wie de MR leden zijn en wie alle overige belangstellende ouders zijn en daarna spreken Sonja en René over en weer hun verwachtingen uit over de  samenwerking.

4. Vakantie rooster 

Eric Molenveld, de vorige directeur van school, heeft in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie aangekondigd dat hij wilde afwijken van het reguliere vakantie rooster, zoals dat wordt aangeraden door de overheid voor Regio Noord. Eric wilde, net als andere basisscholen in het Gooi, van dit reguliere vakantie rooster afwijken, omdat er voor het basis onderwijs en het voortgezet onderwijs verschillende data worden aangegeven en hij wilde bewerkstelligen dat  ouders met kinderen op de LMS én de middelbare school toch in dezelfde periode met vakantie konden gaan. Sonja wordt nu geconfronteerd met dit gegeven en wij vragen haar als MR wat haar beleid is ten aanzien van vakanties, omdat voor het vaststellen van het vakantie rooster het advies van de MR moet worden gevraagd. 

Sonja geeft aan dat ze een onderscheid maakt tussen het heden en het verleden. Ten aanzien van het verleden en het besluit van Eric, ziet Sonja geen aanleiding om af te wijken van het besluit dat Eric heeft genomen. Het beleid van de LMS ten aanzien van vakanties zal zijn dat het reguliere vakantie rooster, zoals dat door de overheid wordt aangeraden, in beginsel gewoon wordt gevolgd. Als er aanleiding is om af te wijken, dan wordt hierover in maart/april van enig schooljaar een weloverwogen besluit genomen, waarover vooraf advies van de MR zal worden gevraagd, ten aanzien van het volgende schooljaar. Het is wenselijk dat ouders tijdig weten wat het definitieve rooster zal zijn.  De MR laat weten dat er een aantal ouders (2) bekend is dat is afgegaan op de data zoals te vinden op de site van de overheid, maar dat er nog veel meer problemen zullen ontstaan als de LMS nu terug komt op eerdere besluitvorming. De MR adviseert positief ten aanzien van het vakantie beleid.

5 + 6 BSO activiteiten – Montris + Samenwerking Montris / Wirre Warre

Sonja geeft aan dat ze het vervelend vindt dat ze geconfronteerd wordt met een situatie die vooralsnog niet goed contractueel is vastgelegd, maar dat ze het ook als een uitdaging ziet om er wel wat moois van te maken. Ze heeft tijd nodig om zich in te werken in de materie. Wel heeft ze inmiddels gesproken met de directeur van Montris en met het bestuur van de Wirre Warre en ze geeft aan dat ze met partijen twee duidelijke afspraken  heeft gemaakt:

-          Er wordt niet meer geschoven met meubilair;

-          Er komen geen kinderen van andere scholen op de BSO.

Binnenkort krijgt Sonja van Bart Merkus een toelichting op het concept voor de overeenkomst en zal ze ook nader in overleg treden met het bestuur van zowel de Wirre Warre als van Montris.

De MR benadrukt dat het belangrijk is om een maandelijks gezamenlijk tripartiete overleg te creëren zodat de stand van zaken goed met alle betrokkenen kan worden afgestemd. Sonja geeft aan dat scholen sinds 1 augustus 2006 verplicht zijn om een BSO te organiseren, zodat er een werkbare situatie tav de BSO moet komen.

Het bestuur van de Wirre Warre is ook bij de MR vergadering aanwezig en geeft aan dat voor hen essentieel is of het contract wordt aangegaan ten aanzien van de helft van de ruimte of ten aanzien van de gehele ruimte. Montris en Wirre Warre hebben nu in ieder geval afgesproken dat de tussenwand voorlopig dicht blijft.

Het bestuur van de  Wirre Warre geeft aan dat de inrichting van de ruimte door de Wirre Warre enigszins zal worden aangepast aan de nieuwe situatie. Sonja vraagt het bestuur van de Wirre Warre om een datum aan te geven waarop de ruimte anders zal zijn ingedeeld, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn

Sonja geeft aan dat ze in overleg zal treden en aan de slag gaat en dat ze zich richt op de toekomst. De MR geeft aan dat dit onderwerp voor veel ouders belangrijk is en dat de MR de gang van zaken om die reden nauwlettend zal volgen en het ook voor de volgende vergadering op de agenda zal zetten.

7 Budget + 5 Jaren Plan

René licht voor de goede orde nog een kort toe wat het onderscheid is tussen de ouderbijdrage en de bijdrage door de Vrienden van de LMS en geeft aan dat we als MR graag naar een situatie toe willen waarin de zaken die uit de reguliere begroting door de staat zouden moeten worden betaald ook daadwerkelijk door de staat worden betaald en dat we alleen de ‘extraatjes’ uit de ouderbijdrage willen financieren.

Sonja geeft aan dat ze bezig is met de formatie en dat een aantal grotere facturen op korte termijn betaald moet worden (o.a. muziekles). We bespreken met elkaar dat Sonja binnenkort met de MR om de tafel gaat zitten om van gedachten te wisselen over dit onderwerp.   

8. Professioneel schoonmaken school

Danny geeft aan dat er wederom klachten zijn over de hygiëne binnen de school en Sonja herkent deze klachten en heeft zelf ook gesignaleerd dat er beter moet worden schoongemaakt. Het is een kwestie van budget, verbeterpunten en zorgvuldigheid. Ze gaat hiermee aan de slag. Tijdens de vergadering wordt aangegeven dat ouders hier in het verleden veel aandacht aan hebben besteed en graag bereid zijn om mee te denken/helpen en verbetering te bewerkstelligen.

9. Terugkoppeling stand van zaken GMR

Dick licht toe dat Villa Primair financiële problemen uit het verleden heeft en dat er bezuinigingen nodig zijn om deze situatie op te lossen. Na een inventarisatie van diverse scenario’s is een mobiliteitsplan opgesteld . Dat plan is goedgekeurd door de GMR. Door bestuur en bonden is een sociaal plan opgesteld. Niet onderwijzend personeel wordt thans aangemoedigd om te vertrekken en de Stichting te verlaten, zodat via min of meer natuurlijk verloop een forse bezuiniging kan worden gerealiseerd. Dick licht aan de hand van de situatie op de Emmaschool in Bussum toe dat het niet makkelijk is voor een school om uit de Stichting te stappen. De Directie en de  MR zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

10. Schoolfotograaf

Besproken wordt dat de ouders graag een kwalitatief betere schoolfoto willen voor een lagere prijs. Wellicht zijn er ouders die hier mee aan de slag kunnen gaan? Sonja zal een gesprek met de huidige fotograaf aangaan en eventueel later hier bereidwillige ouders bij betrekken.

11. Schooltuin

We bespreken met elkaar dat de schooltuin in ere moet worden hersteld. Een aantal Vrienden is bereid om hiermee aan de slag te gaan, maar vanzelfsprekend moeten ook de leerkrachten het tuinieren ondersteunen en daar tijd voor vrij maken en structureel aandacht aan de tuin besteden in goed overleg met een aantal ouders. Sonja onderschrijft het belang van de schooltuin en noteert dat we hier beslist mee aan de slag moeten en dat er een plan moet komen en dat ze het onderwerp ook verder met de leerkrachten zal afstemmen.  

12. Schoolvoetbal tournooi

De MR signaleert dat de kinderen vorig jaar  niet hebben deelgenomen aan het Schoolvoetbal Tournooi. Vanzelfsprekend heeft Frank, de gymleraar, hier een sturende rol in en hij moet er voor zorgen dat we ons als school tijdig inschrijven en dat de kinderen kunnen deelnemen.

13. Avondvierdaagse

Diana geeft aan dat de continuïteit ten aanzien van de deelname aan de Avondvierdaagse ook dit schooljaar is gewaarborgd, omdat een paar ouders hebben aangegeven dat ze de organisatie gezamenlijk op zich willen nemen, te weten Bianca en Tjeerd van Dijk – Eilering (ouders van Indy) en Masja en Sirp Elema (ouders van Doewe). Sonja geeft aan dat ze graag mee wil doen aan de Avondvierdaagse en bij een drinkstop wil mee helpen. Ze benadrukt wel dat de Avondvierdaagse geen schoolactiviteit is en dat de leerkrachten niet verplicht kunnen worden om hier aan deel te nemen of aan mee te helpen. De MR vraagt of er bij de vaststelling van de data waarop de CITO toetsen plaats vinden, wel enigszins rekening kan worden gehouden met de Avondvierdaagse en dat verzoek wordt bij de vaststelling van de roosters meegenomen. Tevens wordt besproken dat het prettig is om in de jaarkalender op te nemen wanneer de Avondvierdaagse zal worden gehouden.

Het zou prettig zijn als ook de vergaderingen van de MR voor het lopend schooljaar in de jaarkalender worden opgenomen. 

14 Wat er verder ter tafel komt

Linda Huijsmans uit haar zorg over het feit dat er 5 hoogbegaafde kinderen onze school hebben verlaten, zij wil niet dat de LMS een school voor het gemiddelde kind wordt. Dick geeft aan dat er in het verleden hard is gewerkt aan een schoolbeleid, alles kan altijd beter, maar er is een coördinator hoogbegaafdheid op school actief, er is materiaal en er wordt van alles aan gedaan om de kinderen die hoogbegaafd zijn op school happy te houden en goed te laten functioneren. Besproken wordt dat het goed zou zijn om (exit) gesprekken te voeren met de ouders die school desondanks toch willen verlaten. We bespreken met elkaar dat het goed zou zijn als de zorgstructuur beter zichtbaar wordt gemaakt voor ouders en een duidelijk inzicht biedt in de gang van zaken.

Sonja heeft nog een tweetal personele mededelingen die impact hebben op de formatie en geeft aan dat ze hier op korte termijn een oplossing voor zal moeten vinden.

De voorzitter stelt vast dat er volop uitadgingen voor de nieuwe directeur liggen.  Daarnaast heeft de MR tijdens deze vergadering een heel aantal onderwerpen gesignaleerd die ook aandacht behoeven.  Het is evident dat Sonja al deze zaken niet tegelijk kan aanvliegen indien ze duurzame oplossingen wil bieden.  Sonja vraagt dan ook om tijd om zich in te werken en prioriteiten vast te stellen. De MR geeft Sonja graag deze ruimte en vraagt haar voor de volgende vergadering aan te geven wat haar speerpunten zullen zijn, althans welke onderwerpen ze zelf zou willen agenderen.  Dit zou dan als basis kunnen dienen voor de (verbeter) trajecten die moeten worden opgestart. De voorzitter wenst Sonja nogmaals heel veel sterkte in haar nieuwe rol en ziet uit naar een constructieve verdere samenwerking tussen Directie en MR.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

 

Ter informatie hierna alvast de nieuwe MR vergaderdata voor 2012/2013

- Dinsdag 13 november 2012 (van 19.30 – 21.30 uur)

- Dinsdag 15 januari 2013

- Dinsdag 19 maart 2013

- Dinsdag 14 mei 2013

- Dinsdag 4 juni 2013

 

Vragen of suggesties

Indien ouders vragen hebben of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze Notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt ze daarover contact opnemen met:

-          René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-          Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-          Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCEPT NOTULEN MR 26 juni 2012

Aanwezig

De voltallige Medezeggenschapsraad (m.u.v. van Leonie Blom met bericht van verhindering), Eric Molenveld (Directeur), Michiel Brouwer (Voorzitter SOM) en een groot aantal belangstellende ouders/verzorgers van kinderen van de LMS


1. en 2. Opening vergadering door René Kerkmeester (voorzitter MR)

René opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij licht kort de agenda toe en geeft aan dat de notulen van de vorige MR vergadering formeel nog moeten worden vastgesteld. De MR zal die notulen in de eerstvolgende vergadering bespreken.

 

3. Toelichting bereikte resultaten MR (2011 - 2012)

Carine van Lammeren, oud-voorzitter MR, licht aan de hand van een aantal slides op het smart board de bereikte resultaten toe. Erik merkt op dat het nog steeds 'work in progress' is en dat het niet zo is dat alle genoemde onderwerpen nu helemaal klaar zijn.

4. Toelichting plannen en werkwijze MR (2012 - 2013)

René licht de 3 belangrijkste plannen/onderwerpen van de MR toe:

·         Finance - bewaken/zorgdragen voor een gezonde financiële staat van de LMS;

·         Leerprogramma onderwijs - samen met nieuwe directrice bijdrage aan leveren;

·         School en organisatie - er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, zoals de verbouwing, de smart boards etc. De MR wil het komend schooljaar samen met de nieuwe directrice de nieuwe prioriteiten inventariseren.


5. Verantwoording financiele positie SOM schoojaar 2011 - 2012

Michiel Brouwer, voorzitter van het SOM bestuur legt verantwoording af over de financiële positie van de SOM. Het SOM bestuur heeft een aantal personele wijzigingen ondergaan en bestaat thans uit de volgende personen:

Michiel Brouwer (voorzitter), Jan-Willem Voorink (secretaris), Dimphy Swagemakers (penningmeester), Danny Kloosterhuis (tevens MR lid) en de Directeur van de LMS.

Michiel merkt op dat er inmiddels gelukkig sprake is van een goede betalingsdiscipline. Het geschatte aantal leerlingen bedroeg 219 en daar kwamen er nog eens 26 bij hetgeen neerkomt op een maximaal bedrag van 69.600 euro. Niet alle ouders betalen hun ouderbijdrage echter aan de SOM. Sommige ouders kiezen er voor om hun bijdrage aan de Stichting Vrienden van de LMS te betalen. Voor de nieuwe ouders die voor het eerst een MR vergadering bijwonen wordt kort uitgelegd wat de Stichting Vrienden van de LMS is door Jan van der Dussen. Hij geeft aan dat het mogelijk is om de ouderbijdrage fiscaal aftrekbaar te maken van de IB door de Ambi status van de Stichting Vrienden én de toezegging dat er tenminste 5 jaar hetzelfde bedrag betaald zal worden aan de Stichting, zodat sommige ouders er vanwege het fiscale voordeel voor kiezen om een hogere bijdrage aan de Stichting te betalen dan het vastgestelde bedrag van de ouderbijdrage.

Danny licht namens de MR de begroting voor het komend school jaar toe aan de hand van een aantal slides.

Cornelie Voorink vraagt of de instroomgroep voor volgend jaar ook weer kan worden gefinancieërd. Eric geeft aan dat de nieuwe instroomgroep met ingang van 1 februari 2013 zal starten.

René laat weten dat reguliere onderwijsactiviteiten in beginsel vanuit de schoolbegroting moeten worden betaald en dat geldt ook voor de instroomgroep en ook bijvoorbeeld voor de vergoeding die voor de CKV lessen betaald wordt.

Als een aantal kosten in de toekomst via de reguliere schoolbegroting gaan lopen (CKV, snelle leerlingen programma) en als het lukt om de beoogde energie besparing te realiseren, dan zou dat mooi zijn en wordt het mogelijk om na te gaan welke nieuwe (investering) prioriteiten de ouders hebben of zou de ouderbijdrage misschien zelfs verlaagd kunnen worden. Het is nu echter nog veel te vroeg om daar al wat over te kunnen zeggen.

Eric geeft aan dat er vaak keuzen gemaakt moeten worden en dat niet alles via de reguliere begroting kan worden opgepakt. Het aantal leerlingen zal in de toekomst terug gaan lopen en om die reden kan er weer een omslagpunt komen.

René laat weten dat daar de uitdaging voor de MR ligt en dat het de ambitie van de MR is om de reguliere begroting door het Rijk te laten betalen en alleen de extra's door de SOM te laten financieren.

Hylke Sybesma merkt op dat het goed is om een buffer te creëren voor onze school. Danny Kloosterhuis geeft aan dat sommige ouders inderdaad bereid zijn om een buffer aan te houden, maar dat er ook een groot aantal ouders is, wiens kind bijvoorbeeld al in groep 7/8 zit, dat minder belangstelling heeft voor het aanhouden van een buffer ('de school is geen bank') en dat hier dus een spanningsveld bestaat.

Steven Vossenpoel geeft aan dat er meerdere buffers zijn via de Vrienden LMS (25K), de SOM (15K), Villa Primair (50K) en Eric vult aan ook via de school zelf (10K).

Bart Merkus merkt op dat het principe moet zijn dat het geld dat nu door de ouders wordt betaald nu wordt uitgegeven en wordt besteed aan de kinderen van nu.

René nuanceert dit principe enigszins door aan te geven dat er wel altijd sprake is van bepaalde betalingsfluctuaties omdat er aan het begin van het schooljaar direct uitgaven moeten worden gedaan, terwijl de inkomsten dan nog binnen moeten komen en daar moet vanzelfsprekend rekening mee worden gehouden en een buffer voor bestaan. De MR is wel van mening dat we geen bancaire instelling zijn.

7. Toelichting benoeming nieuwe directeur door de benoemingadviescommissie

Dick licht de procedure toe en geeft aan dat de tekst van de vacature in goed overleg met de MR is opgesteld en vervolgens ook prominent in de zaterdag editie van de Volkskrant is gepubliceerd. De BAC is met zorg samengesteld. De MR heeft Carina van Lammeren gevraagd zitting te nemen in de BAC namens de oudergeleding. Voorts bestond het team nog uit Dick, Jurjen en twee personen namens Villa Primair. Er hebben in totaal 30 personen gereageerd, 5 personen zijn uitgenodigd voor een gesprek en 2 mensen voor een vervolg gesprek. De BAC was unaniem positief over de uiteindelijke kandidaat: Sonja Kuyvenhoven. Mevrouw Kuyvenhoven zal 4 dgn per week komen werken (woensdag vrij), ze woont in Doorn en heeft 12 jaar ervaring als directeur van een montessori school, eerst in Zeist en later nog in Rhenen. Dick beschrijft haar als enthousiast, energiek en sportief. Ze hecht waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Ze heeft een volledige onderwijsbevoegdheid én de opleiding voor directeuren van basisscholen in haar bezit én voorts een Montessori opleiding. Ze is een goede communicator. Haar slogan is: 'We doen het met zijn allen'. Het is fantastisch dat ze met ingang van 1 september 2012 op de LMS aan de slag kan. 

Een van de ouders vraagt waarom gekozen is voor 0,8 FTE en of dat wel voldoende is. Eric laat weten dat dat zeer goed mogelijk is en dat er op dit punt geen verandering zal optreden. Eric was de afgelopen jaren ook een dag per week vrij. 


8. Schoolfotograaf

René geeft aan dat een aantal ouders moeite had met de schoolfotograaf. De MR wil hier in het nieuwe schooljaar aandacht aan besteden. Jan van Klaarbergen geeft aan dat het goed zou zijn als er ook direct pasfoto's gemaakt worden die door ouders voor paspoorten kunnen worden gebruikt. Ouders vinden ook de kwaliteit van de foto's niet goed genoeg. De MR pakt deze klachten op en zal adviseren dat er een tender wordt uitgeschreven en een nieuwe fotograaf wordt gezocht, waarbij op een vermindering van de kosten voor de ouders zal worden gelet. 


6. Presentatie nieuwe BSO activiteiten door Montris

De twee dames van Montris arriveren om half 9. Eric schetst allereerst de wijze waarop de Werkgroep BSO, bestaande uit Bart Merkus, Mirjam Hogendoorn en hij zelf, te werk is gegaan bij het maken van een keuze voor de partij die op de beste manier invulling kan geven aan de BSO activiteiten binnen school. Hij geeft desgevraagd door een van de ouders aan dat de opbrengsten die door de school via Montris worden gegenereerd (10 á 15 K) ten goede zullen komen aan school. De aanwezigen worden vervolgens door de directeur van Montris  uitgenodigd om mee te lopen naar de ruimte waar de BSO activiteiten worden vormgegeven.

Eenmaal ter plekke aangekomen, stelt een aantal ouders vragen over de wijze waarop Montris en de Wirre Warre samen gebruik zullen gaan maken van dezelfde ruimte. Ouders uiten hun bezorgdheid en geven aan dat er onrust is bij (de leidsters van) de Wirre Warre. Eric benadrukt dat veel ouders ook belang bij een BSO op school hebben. René kapt de discussie af en concludeert dat er door alle betrokken partijen (LMS, Montris en Wirre Warre) goede afspraken gemaakt moeten worden en dat de belangen van de Wirre Warre niet in het geding mogen komen. De MR gaat hiermee aan de slag en zal zich inspannen om de onrust weg te nemen onder de ouders.


9. Rondvraag en/of suggesties door ouders voor schooljaar 2012-2013

Jan van Klaarbergen vraagt zich af waarom er geen schooltuintjes waren, waarom er geen sportdag was, waarom er geen docu was en waarom de LMS niet mee deed aan het schoolvoetbal tournooi. Eric geeft aan dat de LMS gelukkig met de Avondvierdaagse heeft kunnen doen omdat Noor en Diana de coördinatie van de deelname aan de Avondvierdaagse op zich hebben genomen. Voor wat de overige activiteiten betreft is er toch een gebrek aan belangstelling bij de ouders. De sportdag was op een dag gepland waarop de gymleraar les gaf op een andere school en het was niet mogelijk om een passende andere datum te vinden. Voor de schooltuintjes heeft het team veel ouders gevraagd, maar er was toch te weinig animo voor.

Een van de ouders vraagt zich af of er niet iemand kan worden gevonden die werk uit handen kan nemen van het team, zoals kopiëren, klaarzetten, etc. Eric geeft aan dat het een deel van de oplossing zou kunnen zijn om op termijn meer met assistenten te werken. Vastgesteld wordt dat alle bovengenoemde activiteiten wel belangrijk zijn, omdat het de school kleurt.

Een van de ouders vraagt waarom het schoolkamp voor 5/6 niet gezamenlijk kan en waarom het schoolkamp dit jaar maar één nacht was en niet twee nachten. Vanuit het team wordt aangegeven dat één nacht genoeg is, twee nachten is echt te zwaar. Veel kinderen hebben heimwee en willen naar huis en zijn na een nacht slapen gebroken. Vanuit het team is heel duidelijk voor één nacht gekozen.

Danny vraagt of er nog klachten leven onder de ouders over het schoonmaken op school. Eric geeft aan dat de toiletten nog nooit zo schoon geweest zijn. Bouazza reinigt alle toiletten maandelijks met een hoge drukspuit, dus de muren en de vloeren en daardoor is heel veel vooruitgang geboekt.

Bart Merkus geeft een compliment en bedankt de leden van de MR voor hun inzet.  


10 Sluiten vergadering

Om 21.30 uur sluit René de vergadering, bedankt hij alle aanwezigen voor hun komst en nodigt hij hen uit om - voor eigen rekening - nog wat te drinken in 't Bonte Paard.

 

Ter informatie hierna alvast de nieuwe MR vergaderdata voor 2012/2013

- Dinsdag 25 september 2012 (van 19.30 – 21.30 uur)

- Dinsdag 13 november 2012 (van 19.30 – 21.30 uur)

- Dinsdag 15 januari 2013 (van 19.30 – 21.30 uur)

 

Vragen of suggesties

Indien u vragen heeft of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt u daarover contact opnemen met:

·         René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

·         Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

·         Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notulen MR-vergadering:

 

CONCEPT NOTULEN MR 9 mei 2012

Aanwezigen

Maartje Hakker, Leonie Blom, Dick Does, René Kerkmeester, Danny Kloosterhuis en Diana Paans – van der Arend.

Afwezig met voorafgaande berichtgeving

Eric  Molenveld

 

1.      Vaststellen vorige Notulen

De Notulen van de vorige MR vergadering d.d. 27 maart  2012 worden vastgesteld.

 

2.     Status benoemingsprocedure directie LMS

De benoemingsadviescommissie, die is samengesteld in het kader van de werving en selectie van de opvolger voor Eric Molenveld, is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan. Er heeft onlangs op zaterdag een advertentie in de Volkskrant gestaan met een full color logo en dat zag er picco bello uit. Dick verstrekt een toelichting  omtrent de stand van zaken en geeft aan dat aanstaande dinsdag (15 mei a.s. ) de tweede gespreksronde plaats zal vinden en dat er een aantal tweede gesprekken zal plaatsvinden. Het zou fantastisch zijn als het lukt om een nieuwe directeur te vinden die met ingang van 1 september 2012 aan de slag kan. 

 

3.     Lopende Projecten en Actielijst

We bespreken de Lopende Project en lopen de Actielijst door en constateren dat de thans nog uitstaande acties zeer beperkt zijn, hetgeen uiteraard prettig is. In het nieuwe schooljaar kunnen we ons als MR dus focussen op nieuwe plannen en acties. 

Jan van Klaarbergen heeft aangegeven dat hij de rol van Renske Maas, als penningmeester van de TSO, wil overnemen dus dat is goed nieuws. Bianca en Monique, de leidsters van de Wirre Warre,  zijn bereid om de coördinerende taak van Jan op zich te nemen en er voor zorg te dragen dat de TSO bezetting door ouders zal worden ingevuld. Er is nu nog één plaats voor een nieuw bestuurslid van de Stichitng TSO en in goed overleg zal een van de ouders die thans actief is tijdens de TSO worden benaderd om die taak op zich te nemen.  

 

4.     Begroting 2012/2013

Op donderdag 10 mei bespreekt de oudergeleding van de MR de concept begroting met Eric en als het goed is is dan ook het verlanglijstje/wensenlijstje beschikbaar.

 

5.     Proefballonnetjes Ouders

Er is een suggestie gedaan door een van de ouders om met enige regelmaat schrijvers uit te nodigen om hun kinderboeken toe te lichten en desgewenst op school te signeren. We bespreken met elkaar dat we moeten voorkomen dat we teveel commercie op school binnen halen en zullen om die reden hier geen follow up aan geven. De leerkrachtgeleding geeft aan dat het niet de bedoeling is dat ouders de prikborden naast de klaslokalen gebruiken om daar reclame op te maken. Na voorafgaande toestemming van Eric kunnen berichten op het prikbord naast de hoofdingang worden opgehangen.

Er is een muziek lerares (piano en viool) die van harte wordt aanbevolen door een aantal ouders en heeft aan gegeven dat ze graag les zou willen geven op school. We bespreken met elkaar dat we haar in contact kunnen brengen met Montris om na te gaan of het mogelijk is om muziekles onderdeel te laten uitmaken van het BSO programma dat binnenkort op school zal worden aangeboden. Momenteel geeft Koos ook muziekles. Het is het makkelijkst als het een en ander centraal via Eric verloopt.

 

6.     Leerlingentevredenheidsonderzoek

De voorzitter complimenteert Eric met de mooie uitkomst van het leerlingtevredenheidsonderzoek. Goed om vast te stellen dat de leerlingen zo positief zijn over hun school! Naar aanleiding van de uitkomst zijn er drie onderwerpen waarover nog een paar aanvullende vragen zullen worden gesteld, het betreft: (i) samenwerken,  (ii) het gebruik van computers op school en (iii) de betrokkenheid van ouders. Bij deze notulen worden de 7 aanvullende vragen gevoegd. De antwoorden op deze aanvullende vragen kunnen het team helpen bij het analyseren van de mogelijk benodigde acties. 

 

7.     Terugkoppeling GMR

Dick heeft de notulen van de laatste GMR vergadering rond gestuurd en was zelf niet in de gelegenheid de vergadering zelf bij te wonen vanwege andere verplichtingen. Er zijn geen opmerkingen over de GMR notulen.

8.    Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Dick geeft aan dat er binnenkort op 7 juni een ouder-bedank middag zal worden georganiseerd om alle ouders die op wat voor manier actief meehelpen op school te bedanken voor hun inzet. Nadere details volgen nog.

René informeert of momenteel tussentijds geïnventariseerd wordt wat de gemiddelde CITO-scores per groep zijn. Het team werkt niet met dit soort ‘gemiddelden’ en werkt met individuele uitkomsten en met kindplannen. René geeft aan dat een dergelijke inventarisatie gebruikt zou kunnen worden  om ‘rariteiten’ vroegtijdig te kunnen signaleren en niet pas in groep 7/8 te worden ‘overvallen’ door lage CITO-scores van een hele groep. Hij stelt deze vraag als open vraag om na te gaan hoe dit zou kunnen werken en wat de voor en nadelen van een dergelijke tussentijdse ‘thermometer’ zouden zijn. We bespreken met elkaar dat de leerkrachtgeleding dit onderwerp tijdens  een team-overleg aan de orde zal stellen en zal bespreken. Het is  heel duidelijk niet de bedoeling om de uitkomsten van de gemiddelde CITO-scores met ouders te delen.  

We bespreken de concept agenda voor de openbare MR op 26 juni en stellen de vergaderdata vast voor de eerste drie MR vergaderingen in het nieuwe schooljaar.

 

Nieuwe MR vergaderdata

De nieuwe MR vergaderdata zijn:

- Dinsdag 25 september 2012 (van 19.30 – 21.30 uur)

- Dinsdag 13 november 2012 (van 19.30 – 21.30 uur)

- Dinsdag 15 januari 2013 (van 19.30 – 21.30 uur)

 

Slot

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 

 

Vragen of suggesties

Indien u vragen heeft of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze Notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt u daarover contact opnemen met:

-        René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-        Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-        Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 

 

Notulen MR-vergadering van 27 maart 2012

NOTULEN MR 27 maart 2012

Aanwezigen

Maartje Hakker, Dick Does, René Kerkmeester, Danny Kloosterhuis, Carine van Lammeren, Jurjen Hagen, Diana Paans – van der Arend.

Afwezig met voorafgaande berichtgeving

Eric  Molenveld en Leonie Blom.

1.      Vaststellen vorige Notulen

De Notulen van de vorige vergadering d.d. 24 januari 2012 worden ongewijzigd vastgesteld.

2.     Status benoemingsprocedure directie LMS

René licht als voorzitter van de MR toe dat we als oudergeleding direct na het bericht van Eric - over zijn overstap naar de Theo Thijssen school - met hem hebben gesproken en vervolgens met elkaar. Inmiddels is er ook al telefonisch contact geweest met Ellen Schuijff van Villa Primair en dat gesprek is heel plezier verlopen.

 In goed overleg met alle betrokkenen is een benoemingsadviescommissie samengesteld met als taak de werving en selectie van de mogelijke  kandidaten voor de functie van Eric. De benoemingsadviescommissie bestaat uit 2 personen namens de leerkrachten, iemand namens de MR en Ellen Schuijff (hoofd P&O van Villa Primair). De oudergeleding heeft Carina van Lammeren (oud MR voorzitter) gevraagd namens de MR zitting te nemen in deze commissie en dat wil Carina gelukkig graag doen. Namens het team zullen Dick Does en Jurjen Hagen deel uit maken van de commissie. René geeft aan dat de verhouding 3:1 uiteraard gunstig is voor ons. 

In overleg met het team is door Villa Primair een profiel opgesteld van de nieuwe directeur en dat profiel is in concept ook voorgelegd aan de MR.

René licht toe dat we als oudergeleding van de MR het budgettair niet verstandig vinden voor de school om een full time directeur aan te stellen die niet bereid is om af en toe voor de klas te staan of andere onderwijstaken te verrichten. Op dit moment lukt het niet om de begroting sluitend te krijgen en dat tekort wordt de komende jaren wellicht alleen maar groter als er nu een full time directeur wordt benoemd die deze onderwijstaken niet wil oppakken. Te denken valt aan het invallen ingeval van ziekte van een van de teamleden, maar ook kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vervanging tijdens de BAPO dagen (vaste roostervrije dagen voor seniore leerkrachten) of bijvoorbeeld ondersteuning van de snelle leerlingen of andere soortgelijke onderwijstaken. In goed overleg kunnen daar met de toekomstige directeur nu afspraken over worden gemaakt.

Er blijkt wat onduidelijkheid te bestaan omtrent de doorbelasting van de kosten door Villa Primair en besproken wordt dat Villa Primair heeft laten weten dat er in de toekomst mogelijk sprake zal zijn van doorbelasting op basis van gemiddelde FTE’s.  Met elkaar wordt geconcludeerd dat niet wenselijk is voor de LMS - ongeacht de directe of indirecte doorbelasting door Villa Primair – om nu iemand voor 1 FTE aan te nemen als we nu met elkaar al moeten vaststellen dat het niet lukt om bijvoorbeeld smartboards en een instroomgroep uit de algemene middelen te financieren.

Om deze reden geeft de MR er na enig overleg unaniem de voorkeur aan om een vacature voor 4 of 5 dagen uit te zetten, waarbij tijdens de gesprekken door de benoemingsadviescommissie duidelijke afspraken zullen worden gemaakt met de uiteindelijke kandidaat omtrent het (onderwijs) takenpakket van die persoon en er door de commissie ook op zal worden toegezien dat die afspraken in de  formele taakomschrijving van de uiteindelijke directeur zullen worden vastgelegd.

Jurjen licht toe dat het team met Ellen Schuijff heeft gesprokken en dat uit dat overleg met het team naar voren is gekomen dat een man als directeur de voorkeur van de leerkrachten heeft.  Jurjen gaat over enige tijd met pensioen en dan is Dick de enige man in het team en het team wil die situatie meer  in balans brengen.

Met elkaar wordt besproken dat we de allerbeste kwaliteit zoeken en dat we snel zullen moeten schakelen om te bewerkstelligen dat er met ingang van 1 september 2012 een nieuwe directeur van start kan gaan.

 In goed overleg wordt de concept profielschets van Villa Primair besproken en wordt vast gesteld dat we de nadruk primair bij het profiel van de directeur willen leggen, secundair bij de school en tertiair bij Villa Primair. Met elkaar stellen we een aangepast profiel op. Zie aangehecht concept.

Vervolgens stellen we een gedetailleerd voorstel op voor een planning. Het is evident dat we voor een uitdaging staan. Villa Primair wil in eerste instantie intern gaan werven, maar besproken wordt dat als we ook externe kandidaten een kans willen geven, we zo spoedig mogelijk naar buiten moeten communiceren. Onze suggestie richting Villa Primair zal zijn om uiterlijk één week na interne publicatie ook extern te publiceren.

Diana informeert of er al een webmaster gevonden is, omdat de website actuele  informatie zal moeten bevatten, omdat deze site vanzelfsprekend nauwkeurig door kandidaten zal worden bestudeerd. De nieuwe namen van de MR leden moeten nog worden aangepast op de site en Diana zal dat aan Eric vragen. 

Overige onderwerpen op de agenda

De bespreking van de overige onderwerpen op de agenda zullen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering, waarbij de begroting naar voren zal worden geschoven en met voorrang zal worden behandeld.

Afronding

De voorzitter benadrukt nogmaals dat we Carina zeer erkentelijk zijn en dat we als MR blij zijn dat ze onderdeel wil uitmaken van de benoemingscommissie.  De volgende MR vergadering is op 9 mei 2012 om 20.00 uur.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

  

Vragen of suggesties

Indien u vragen heeft of suggesties voor de MR naar aanleiding van deze Notulen of andere onderwerpen die voor de MR van belang kunnen zijn,  dan kunt u daarover contact opnemen met:

-        René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-        Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-        Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 

NOTULEN MR 24 januari 2012

AANWEZIGEN

Leonie Blom, Maartje Hakker, Dick Does, Eric Molenveld, René Kerkmeester, Danny Kloosterhuis, Diana Paans – van der Arend, Steven Vossepoel, Linda Huijsmans en Bart Jeroen van der Veen

1.       Vaststellen vorige Notulen

Dick heeft een wijziging tav nr 1 uit de vorige notulen waarin de eerste alinea over ‘meer onderwijs’ wordt gesproken, hetgeen ‘hetzelfde onderwijs’ moet zijn. De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.

2.      Status vorige acties

We lopen de beknopte actielijst na die is opgesteld door René, zie voor de status de bijgewerkte lijst bij deze notulen.  

3.      Lopende projecten

Smartboards – net geplaatst in groep 3/ 4 en eerste reacties zijn heel positief. Voor groep 1/ 2 wordt nader onderzocht of er voldoende ondersteunend lesmateriaal is, o.a. door een bezoek aan de IT beurs op 25 januari.

Engels les -  Er is een bedrag begroot voor Engelse les voor een periode 3 jaar door De Vrienden. Erik zal nakijken wat het precieze bedrag is. Voor groep 1-4 wordt momenteel gewerkt met I-Pocket. Groep 7-8 heeft al een andere methode. Er moet nog worden besloten welke methode wordt gekozen voor 2012/2013. In mei as. zullen we Engels les nog een keer op de MR agenda zetten om vast te stellen welke keuze wordt gemaakt.  Het is nog niet gelukt om een plan op te stellen om de  ‘native  English speakers’ onder de ouders te betrekken en hen te laten assisteren bij de Engelse lessen, maar dat is wel de bedoeling. 

BSO- activiteiten - Momenteel zijn er nog twee partijen over waarmee door de - apart hiervoor in het leven geroepen - werkgroep wordt onderhandeld over de invulling van de BSO activiteiten. Mede vanwege de vergunningaanvraag via de Gemeente en het GGD-onderzoek  dat ook nog zal moeten plaatsvinden lukt het niet om de BSO dit schooljaar nog rond te krijgen, in ieder geval wel m.i.v. schooljaar 2012/2013. Besproken wordt dat er een aparte vergadering met de oudergeleding van de MR en Eric en de werkgroep zal plaatsvinden op 20 februari omdat het voorgenomen besluit tav de BSO activiteiten de instemming van de MR behoeft.

Faalangsttraining – Deze training is een compleet pakket dat niet alleen is gericht op leerlingen maar ook op de ondersteuning door ouders. Nadere informatie hierover volgt nog.

Energiebesparing – Er is actie ondernomen, de uitkomst zal nader geëvalueerd moeten worden, nnb.

Snelle leerlingen – Er wordt momenteel gewerkt met Planex voor snelle leerlingen (niet alleen hoogbegaafd,  ook kinderen die sneller kunnen/willen) en waar ook vanuit huis mee gewerkt kan worden.

4.      Kleinere Klassen

Steven Vossepoel geeft een toelichting om meer achtergrond informatie en inzicht te verstrekken in de zaken die spelen tav de ( financiële consequenties) van kleinere klassen. Er is nu nog geen sluitende begroting voor 2012/2013, maar die moet uiteraard wel worden opgesteld. Er zijn verschillende wensen en mogelijkheden en alle opties (zoals bijvoorbeeld meer assistentie voor groep ¾) zullen nader worden onderzocht. De kosten voor een instroomklas zijn ongeveer 25.ooo euro per jaar. Besproken wordt dat Villa Primair een taakstellende bezuiniging heeft opgelegd van nog eens 3%. De MR gaat  in goed overleg met Eric verder aan de slag met het uitwerken van de concept begroting en zal het een en ander ook afstemmen met de Stichting Vrienden LMS.

Terugkoppeling  GMR

Dick geeft een toelichting op de komende GMR vergadering waarin besproken zal worden of het wenselijk is om een financiële commissie in het leven te roepen om de financiële vragen die er leven vooraf te bundelen en op die manier de (besluitvorming in) GMR vergaderingen meer to the point te laten verlopen.  Besproken wordt dat een dergelijke financiële commissie nuttig kan zijn, als deze commissie wordt beschouwd als een middel om effectiever te werken en er geen extra gremium  wordt gecreëerd met een geheel eigen status en bevoegdheden.

5.      Leraren tevredenheid

Besproken wordt dat dit onderwerp verder binnen de leerkrachtgeleding van de MR wordt opgepakt met Eric.

6.      TSO

Leonie en Diana geven korte terugkoppeling over laatste TSO vergadering. Besproken wordt dat de continuïteit  belangrijk is en dat we moeten bewerkstelligen dat een goed functionerende TSO ook gewaarborgd zal moeten blijven in het schooljaar 2012/2013.

7.       Budget 2012/2013

De MR is aan de slag met een concept begroting waar Danny een voorzet voor gemaakt heeft en zal de begroting afstemmen met de SOM, De Vrienden en met de LMS, zodat duidelijk wordt wat het budget is op basis van het aantal kinderen. Op 13 februari as wordt een vervolgsessie gepland waarin Steven en de oudergeleding van de MR de concept begroting nader zullen bespreken en uitwerken.

8.      Vaststellen nieuwe vergaderdata

De volgende MR vergaderingen zullen plaatsvinden op : 27 maart, 9 mei en 26 juni.

Het overleg met LMS, de commissie BSO en de oudergeleding MR:  20 februari  

10 W.v.t.t.k.

Besproken wordt dat de website van de LMS, die door Eric zelf wordt bijgehouden, heel actueel en up-to-date is, waarvoor lof. Vanwege de werkdruk zou het mooi zijn als een van de ouders Eric bij deze belangrijke taak zou kunnen assisteren als web-master. Een verzoek  in een van de nieuwsbrieven volgt.

Duidelijk wordt dat een groot aantal leerlingen s’ochtends te laat op school arriveert, hetgeen als storend wordt ervaren door de leerkrachten. Eric zal hierover een e-mail rondsturen.

 

Tot zover deze  notulen. Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met:

-          René Kerkmeester (voorzitter MR) (06 – 51925420)

-          Danny Kloosterhuis (penningmeester) (06-29078313)

-          Diana Paans – van der Arend (secretaris MR) (06 53770322)

 

 

NOTULEN MR 27 SEPTEMBER 2011

AANWEZIGEN
Marian van den Nieuwboer, Annemieke Vetter, Leonie Blom, Maartje Hakker, Dick Does, Eric Molenveld, Carine van Lammeren, Hein ter Meulen, Steven Vossepoel.

1.      DANK MARIAN EN ANNEMIEKE

Carine staat stil bij de enorme bijdrage die Marian en Annemieke in de afgelopen acht jaar hebben geleverd aan de MR. En bij enkele van de pieken en dalen in die periode. Namens de rest van de MR biedt ze Marian en Annemieke enkele cadeaus aan.

Iedereen heet Maartje en Leonie welkom als nieuwe MR leden vanuit het leerkrachtenteam.


2. PROCEDURELE ZAKEN

Er zijn geen noemenswaardige ingekomen stukken.

 

Iedereen loopt de actiepunten na uit de notulen van 10 mei en 28 juni:

 Annemieke en Marian zullen hun MR archief aan Steven geven. Steven zal er de meest relevante stukken uit vissen om iets van een archief van het afgelopen decennium samen te stellen. De rest gaat naar de papierversnipperaar.

  • Hein moet de wijzigingen bestuursleden SOM nog bij de KvK NOG STEEDS doorgeven. VOLGENDE KEER TAART mee als het dan nog steeds niet gebeurd is
  • Westerveld is nog steeds niet in staat geweest om een handleiding van een thermostaat te vinden. Eric is wel begonnen het gasverbruik te meten zodat we kunnen zien of het termijnbedrag voor de gasrekening verlaagd kan worden. Alle leerkrachten merken nu al dat het nieuwe glas beter isoleert. Het is minder kil in de lokalen. Eric zal na meting van het gasverbruik in dit najaar berekenen of we een lager termijnbedrag kunnen aanvragen. Steven en Eric zullen overleggen of het zin heeft een goede loodgieter (anders dan Westerveld) een audit te laten doen om te komen tot snelle besparingen voor de komende twee jaar (over twee jaar wordt het hele verwarmingssysteem vernieuwd).
  • Het leerkrachtenteam is nu bezig met het vertalen van de missie en visie naar de praktijk. ‘Prachtige woorden worden nu omgezet in wat je in de groep kan zien’. Onderdeel van de vertaling is hoe de school de nieuwe Montessori-materialen beter gaat gebruiken. Een en ander moet uitmonden in een invoeringsplan op hoofdlijnen 2012-2017 (actie Eric en Dick).
  • Eric heeft de rollen van IB-er, RT-er etc. verduidelijkt in het zorgplan
  • Suzanne Bos heeft een Hyves lespakket ontvangen om kinderen en ouders te informeren over veilig gebruik van het Internet (onlangs was bijv. het wachtwoord gehacked van een social media site van een leerling uit groep 5-6). Leonie heeft bovendien goede folders gezien van Hyves op een beurs. Actie Leonie: folder opzoeken. Actie leerkrachtenteam: vertalen informatie naar lessen/discussie in de klassen van de bovenbouw.
  • De Stichting TSO gaat strikt de hand houden aan de betaaldiscipline. Het bestuur zal een briefje uitsturen naar alle ouders dat ze hun kind niet meer welkom is voor de TSO als niet betaald is. Actie Carine: dit coordineren. Actie leerkrachten: dit handhaven en ouders erop aanspreken.
  • Steven heeft met Noortje van der Loo overlegd of ze nog een avond voor ouders wil organiseren over veiligheid op het Internet. Noortje geeft aan dat het aanbod van de spreker nu niet meer geldig is nu we daar een half jaar geleden geen gebruik van hebben gemaakt.

 

 

3.      STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN

 

ENGELSE LES: vorige week is Miriam Zevenboom op school geweest om leerkrachten voor te lichten over het invoeringstraject van Early Bird. Op 26 september (gisteren) is de commissie (Eric, Leonie) bij elkaar gekomen om een aantal hiaten op te lossen. De leerkrachten zien nog niet hoe ze tijd kunnen scheppen in het lesrooster voor Engelse les, hoe ze tijd kunnen vinden voor voorbereiding van de lessen, en hoe ze de nascholing vorm kunnen geven. Het team wil voor al deze zaken oplossingen vinden en per januari 2012 in alle groepen te beginnen met Early Bird. Groep 7-8 schakelt dan ook over van methode. ‘Plan B’ is dat alleen de bovenbouw begint per januari 2012. Een aantal ‘native speakers’ heeft zich bij Eric gemeld met het aanbod mee te willen helpen bij de Engelse les en het leerkachtenteam wil daar graag gebruik van gaan maken. Eric heeft overigens 2200 euro subsidie weten te verkrijgen voor invoering van Engelse les op de LMS. Eric kijkt nog naar alternatieve begeleiders voor invoering van Early Bird omdat het team het uurtarief van de huidige partner (130 euro per uur) veel te hoog vindt. Daarnaast maakt de commissie Engels nog een keuze uit de vier verschillende lesmaterialen binnen het Early Bird programma. Daarbij speelt ook de komst van smartboards een rol (zie onder)

 

SMARTBOARDS: De LMS heeft in de afgelopen jaren bewust minder geinvesteerd in leermiddelen, ICT en meubilair binnen het kader van een afspraak met Stiboge dat een aantal grote investeringen zou worden gedaan in 2011. De directie van Villa Primair honoreert afspraken van haar rechtsvoorganger Stiboge echter niet.  Nu is een geplande uitgave van ongeveer 10.000 euro voor smartboards in groepen 3-4 op losse schroeven komen te staan. Dit is buitengewoon vervelend omdat vrijwel alle lesmethoden uit gaan van de aanwezigheid van een smartboard. Actie Eric: op 13 oktober gaat Eric in overleg met de directie van Villa Primair voor deze en andere benodigde uitgaven een oplossing te zoeken. Actie Hein: inventariseren ruimte Vrienden om via bijv. een ‘sale en lease back’ constructie aanvullende smartboards (eerder) mogelijk te maken (bijv. ook voor groep 1-2).

 

MUZIEK GOOISCHE MUZIEKSCHOOL. Eric en Steven hebben overleg gehad met de Gooische Muziekschool over het in te voeren programma en Annemieke en Koos zijn daar toen direct bij betrokken. Annemieke heeft een afspraak met Eefje van de muziekschool om het lesprogramma verder toe te snijden op de wensen van de LMS. Het leerkrachtenteam is enthousiast. Als alles volgens plan verloopt dan is invoering direct na de herfstvakantie mogelijk. Actie Annemieke: terugrapporteren over invoeringsplan.

 

INSTROOMGROEP 1-2. Het leerkrachtenteam heeft een aantal uitgaven uit de ouderbijdrage uitgesteld totdat financiering voor de instroomgroep is gevonden. Eric gaat op 13 oktober spreken met de directie van Villa Primair om samen financiering te vinden voor de gediplomeerde leerkracht die vanaf januari de instroomgroep gaat leiden (vereist: 25.000 euro). Actie Eric en Dick: stukje opnemen in de nieuwsbrief naar ouders waarin wordt uitgelegd wanneer de instroomgroep begint en hoe de kinderen over de drie groepen verdeeld zullen worden.

 

FAALANGSTTRAINING. Nog geen voortgang geboekt. Actie Leonie: dit bespreken in de bovenbouwcoordinatie.

 

4.      VASTSTELLEN VERGADERDATA MR DIT SCHOOLJAAR

 

Vastgesteld worden: 25 oktober, 8 december (inmiddels verzet naar 7 december), 26 januari, 27 maart, 10 mei en 26 juni. De laatste vergadering is de ‘grote MR’ waarbij ouders extra welkom zijn.

 

5.      VASTSTELLEN PROJECTEN EN UIT TE DIEPEN ONDERWERPEN DIT SCHOOLJAAR

 

De volgende verdeling wordt voorgesteld:

Dinsdag 25 oktober

- update lopende werkstromen (Engels, Smartboards, Muziek, Instroomgroep, Faalangsttraining, Energiebesparing, Tenderprocedure BSO, Snelle leerlingen)

- vervanging zieke juffen en meesters

- continuiteit MR en SOM

Dinsdag 7 december

- update lopende werkstromen

- maken lange-termijnplanning voor kleinere klassen in samenhang met ontwikkeling hoogte ouderbijdrage

- bijles kinderen in bovenbouw 

- naschoolse opvang

- veiligheidsinspectie school

Donderdag 26 januari 

- update lopende werkstromen

- onderzoeken voors en tegens van nieuw rooster, bijvoorbeeld continurooster

- (verder?) vergroten arbeidsplezier leerkrachtenteam

* Dinsdag 27 maart

- nader te bepalen

* Donderdag 10 mei

- nader te bepalen

* Dinsdag 26 juni: Grote MR

- nader te bepalen

 

Nog toe te wijzen onderwerpen: kleinere klassen in relatie tot hoogte ouderbijdrage

 

6.      KIEZEN VERTEGENWOORDIGER GMR

 

Dick zal de LMS dit jaar vertegenwoordigen in de GMR van Villa Primair (was Hein).

 

7.      BEMENSING PROJECTEN

 

Dit jaar staan veel belangrijke projecten op de agenda dit schooljaar, zoals bijvoorbeeld de invoering van Buitenschoolse Opvang (BSO) op het LMS terrein. Tegelijkertijd valt er een aantal ouders weg die actief zijn voor de school. Mark van Kruijsbergen, steunpilaar binnen het SOM bestuur, vertrekt in oktober naar het buitenland. Hein, Carine en Steven treden aan het eind van het schooljaar volgens rooster af als MR-leden. Het is daarom belangrijk om de groep ouders die actief is voor de school uit te breiden en tevens een goed opvolgingsplan te maken.

 

Actie Eric: Eric zal in ieder geval een aantal geschikte ouders aanzoeken voor het BSO-project. Actie Eric en Carine: Eric en Carine zullen een shortlist maken van ouders die mogelijk een functie willen vervullen voor de school en die persoonlijk benaderen.

 

8.      SMARTBOARDS

 

(eerder in de vergadering al besproken)

 

9.      WAT VERDER TER TAFEL KOMT

 

Dick heeft twee belangrijke punten ter verduidelijking van de rol en verantwoordelijkheden van de MR:

 

-          Bij de ‘grote MR’ in juni moet duidelijker zijn wie er verantwoording aflegt aan de ouders: is dit de oudergeleding, de hele MR of de hele MR plus directie? Dit moet ook duidelijk zijn door wie er achter de tafel zit

-          In de communicatie met ouders moet ook duidelijker worden gemaakt van wie deze uitgaat: oudergeleding, hele MR of directie

 

Actie allen: deze duidelijkheid in de gaten houden in de communicatie

 

Grote MR-vergadering van dinsdag 18 juni 2011

AANWEZIGEN

Leerkrachten: Marian van den Nieuwboer, Annemieke Vetter, Dick Does, Eric Molenveld, Maartje Hakker. Ouders: ongeveer 35 ouders (van wie een relatief groot deel met kinderen in groep 1-2). SOM en MR: Danny Kloosterhuis, Josje van der Meer, Carine van Lammeren, Hein ter Meulen, Steven Vossepoel.

1. UPDATE MET BETREKKING TOT ‘INSTROOMGROEP’ 1-2

Steven Vossepoel vertelt de ouders over de discussies tussen Directie en MR en legt uit waarom de bezuinigingen nodig waren die hebben geleid tot het tijdelijk opheffen van een derde groep 1-2. De belangrijkste reden voor de bezuinigingen is dat Villa Primair, de overkoepelende stichting waar de LMS deel van uitmaakt, veel strakkere regels heeft ingevoerd voor de personeelsbegroting van 2011-2012. Zo moeten uren voor Interne Begeleiding voortaan binnen de personeelsbegroting worden opgevangen, en wordt de begroting opgesteld op basis van werkelijke kosten per leerkracht voor de LMS en niet meer op basis van de (lagere) gemiddelde kosten per leerkracht voor alle scholen binnen Villa Primair. Daarnaast loopt het budget voor de school terug door het vervallen van bepaalde inkomensstromen vanuit het Rijk (directievergoeding, groeiregeling) en omdat de LMS vrijwel geen kinderen met een ‘rugzak’ meer heeft. Al met al moet de LMS een bezuiniging van meer dan een voltijdstaak realiseren voordat schooljaar 2011-2012 begint.

Directie en MR hebben de verwachting dat het personeelsbudget weer kan groeien in 2012-2013. Doordat de school dit jaar groeit, groeien met een jaar vertraging ook de inkomsten van het Rijk. Die extra inkomsten zijn al zeker. Daarnaast hoopt de LMS fors te besparen op energie en extra inkomsten aan te boren door de Wirre Warre deels te verhuren aan een Buitenschoolse Opvang. Als alles lukt, dan is het met ingang van 2012-2013 hopelijk weer mogelijk om drie groepen 1-2 te hebben, net als nu.

Dick Does en Eric Molenveld leggen uit hoe naarstig wordt gezocht naar een interim-oplossing voor 2011-2012. Als belangrijkste alternatief wil de LMS twee LIO’s (Leerkrachten In Opleiding) aannemen voor een stage die het gehele schooljaar duurt. Beide LIO’s werken dan voor 50% van hun tijd op de LMS. Een indeling met drie groepen (Gerda + LIO, Bep + LIO, Marian) zou dan mogelijk zijn. Dick en Eric hebben al contact gehad met de hogescholen in Almere, Utrecht en Amsterdam waar veel LMS leerkrachten geschoold zijn. Die hogescholen kijken nu of ze geinteresserde stagiars hebben. De reputatie van de LMS zal helpen stagiairs te vinden, en ook het feit dat de LMS de stage betaalt (euro 8.000 per stagiair, te bekostigen uit de reserves van de SOM).

Verschillende ouders uiten hun zorgen over het ‘slepen met kinderen’ dat nodig zal zijn als deze oplossing niet lukt en als de LMS in september zal beginnen met twee groepen 1-2 en pas in januari een derde groep zal toevoegen. Marian van den Nieuwboer weet hen enigszins gerust te stellen door te beschrijven hoe met een goede planning de meeste kinderen gewoon het hele jaar in dezelfde klas kunnen blijven.

Een andere zorg die wordt geuit is dat het aannamebeleid te ruim is en dat ook groepen 3 tot en met 8 in de toekomst te groot zullen worden. Eric legt uit hoe ieder jaar in principe 29 kinderen toegelaten worden zodat uiteindelijk elke klas ongeveer die grootte krijgt. Alleen bij de overgang van groep 2 naar groep 3 zit ieder jaar een onzekerheid omdat het ene jaar wat meer groep 2 kinderen toe zijn aan overgang naar groep 3 dan het andere jaar. Dat kan leiden tot fluctuaties in de klassegrootte voor groep 3-4.

Een moeder met een kind in groep 1-2 vraagt of de mogelijkheid bestaat om met een aantal ouders de kosten van een leerkracht (ongeveer euro 50.000-60.000) bij elkaar te brengen en af te dragen aan de school zodat we de huidige structuur met 3 groepen 1-2 ook voor 2011-2012 in stand kunnen houden. Eric geeft aan dat dat natuurlijk een droomoplossing zou zijn, hoewel er nog wel wat praktische haken en ogen aan kleven die dan opgelost moeten worden. De moeder zegt toe het animo te zullen onderzoeken onder ouders met kinderen in groep 1-2.

Een vader uit zijn bezwaren tegen de situatie die nu ontstaat waarbij de ouders een deel van het reguliere onderwijs gaan bekostigen. Dat moeten het Rijk en Villa Primair doen. Ouders moeten alleen de ‘extra’s’ bekostigen zoals de vakleerkrachten. Hij vraagt zich af waarom de LMS er voor heeft gekozen om eerst te bezuinigen op het reguliere onderwijs (derde groep 1-2) in plaats van eerst te bezuinigen op de ‘extra’s’. Steven Vossepoel legt uit hoe de Directie en MR graag het rijke aanbod voor groepen 3-8 onaangetast wilden laten in de verwachting dat er op afzienbare termijn weer een derde groep 1-2 zou terugkomen. Het alternatief zou zijn geweest dat de vakleerkracht Gym volledig zou zijn verdwenen, evenals hetbudget voor Interne Begeleiding. Wellicht had de LMS ook een beroep moeten doen op het bedrag dat de ouders nu verstrekken voor de vakleerkracht CKV. Vanuit die uitgeklede situatie zou het moeilijker zijn geweest om met personeel en roosters weer terug te komen naar de huidige bezetting.

Een andere ouder vertelt hoeveel baat haar kind uit groep 8 heeft gehad bij alle lessen van Koos in de loop der jaren. Ze is blij dat de directie niet aan CKV heeft getornd ondanks de bezuinigingen.

Olivier Scheele vraagt waarom de ouderenquete niet is gehouden na de bekendmaking van de bezuinigingen, omdat dit naar zijn mening  tot andere uitkomsten zou hebben geleid. Steven Vossepoel geeft toe dat dit een ongelukkige samenloop in de tijd is geweest. Maar hij meent dat de richting van de uitkomsten nog steeds geldig is en hij hoopt dat de situatie met de groepen 1-2 snel is opgelost zodat de enquete zijn validiteit volledig terugkrijgt.

2. VERANTWOORDING FINANCIEN SOM OVER 2010-2011

Danny Kloosterhuis en Steven Vossepoel presenteren kort de overzichten van de SOM-financien die met de uitnodiging waren meegestuurd. Dankzij het aanhoudende nabellen van de SOM bestuursleden (Danny Kloosterhuis, Josje van der Meer, Hein ter Meulen, Rene Kerkmeester en Mark van Kruijsbergen) hebben bijna alle 150 gezinnen toegezegd hun ouderbijdrage voor 2010-2011 te betalen. Slechts 3 gezinnen hebben ervoor gekozen niet te betalen. Dit betekent dat we voor dit schooljaar uitkomen op een betalingsdiscipline van ca. 98%.

Dankzij de goede betaaldiscipline en dankzij een tegoed bij Stiboge uit vorige jaren gaat de SOM met een zeer gezonde reserve van naar verwachting ongeveer euro 35.000 het nieuwe schooljaar in.

 3. WENSENLIJST LEERKRACHTENTEAM EN UITKOMSTEN OUDERENQUETE

Eric Molenveld vertelt hoe het leerkrachtenteam de visie voor de school heeft herschreven en uitgediept. Op dit moment is het team de visie aan het vertalen naar concrete keuzes en initiatieven voor de komende jaren. In een versneld traject heeft het team al een aantal wensen aangegeven voor zaken die uit de ouderbijdrage betaald zouden kunnen worden. Engelse les en een aanpak voor snelle leerlingen stonden daarbij bovenaan (de volledige lijst was een bijlage van de uitnodiging). In het nieuwe schooljaar wil het team graag de volledige visie met de ouders delen en bespreken.

Steven Vossepoel presenteert kort de uitkomsten van de ouderenquête. Belangrijkste conclusie is dat er verschillende ‘fracties’ leven onder de ouders. Ongeveer de helft van de ouders is tevreden met het huidige aanbod van de LMS en de huidige ouderbijdrage van 300 euro. Een kleine minderheid van 5 a 10 percent van de ouders wil graag een verlaging van de ouderbijdrage en uitkleden van het aanbod. Ongeveer 40 percent wil graag het tegengestelde: kleinere klassen en een nog rijker aanbod. Zij zijn ook bereid de kosten daarvan (deels) te dragen.

4. VOORSTEL HOOGTE EN BESTEDING OUDERBIJDRAGE 2011-2012

Hein ter Meulen bespreekt het voorstel van de oudergeleding MR. Op basis van de uitkomsten van de ouderenquete stelt de MR voor om de ouderbijdrage te handhaven op 300 euro per kind per jaar.

Een ouder suggereert om te verhogen, bijvoorbeeld naar euro 350 per kind per jaar. Maar Hein ter Meulen en Carine van Lammeren leggen uit dat de MR de hoge betaaldiscipline dit jaar (nog) niet in de waagschaal wil leggen door een verdere verhoging van de ouderbijdrage. Ook is er op dit moment geld genoeg om een heel groot deel van de wensen van leerkrachten uit te voeren.

Een andere ouder memoreert hoe in de MR vergadering van 6 oktober 2010 eigenlijk afgesproken is dat de ouderbijdrage 220 euro per kind per jaar zou worden. De 300 euro is dus eigenlijk al een verhoging met 80 euro per kind per jaar. Die verhoging van 80 euro is toen al besproken en daar is de voorwaarde aan verbonden dat het leerkrachtenteam met een visie zou komen voor de invulling ervan in de komende jaren. Aan die voorwaarde is volgens de MR nu voldaan.

In samenwerking met de Vrienden van de LMS heeft de MR een budget opgesteld voor 2011-2012 dat wat uitgaven betreft nog iets boven de 300 euro per kind uit gaat. Dat kan omdat de Vrienden een deel van de kosten voor hun rekening nemen, in het bijzonder invoering van Engelse les en een muziekproject met de Gooische Muziekschool. Die kosten hoeven dus niet uit de ouderbijdrage te komen. Een belangrijk andere nieuw initiatief is een proef met een coordinator die een programma gaat opstellen voor snelle leerlingen. Dit is een vurige wens van het leerkrachtenteam.

De begroting voor 2011-2012 wordt goedgekeurd, met het voorbehoud dat een deel van de uitgaven pas gedaan wordt als er naar tevredenheid een oplossing is gevonden voor de groepen 1-2.

 5. VOORSTEL MATIGINGSREGELS EN SANCTIE WANBETALING OUDERBIJDRAGE

Hein ter Meulen licht toe hoe de MR voorstelt om Eric een duidelijke richtlijn te geven voor het al dan niet verlenen van matiging van de ouderbijdrage. De MR wil de matiging jaarlijks ‘verversen’, dat wil zeggen dat een matiging in schooljaar 2010-2011 bijvoorbeeld niet automatisch doorwerkt in 2011-2012. De matiging moet dan opnieuw worden aangevraagd. Verder wil de MR een regeling herinvoeren langs de lijnen van de  ‘oude’ spelregels die de LMS eigenlijk altijd heeft gehad. Die hielden in dat een familie met een gezinsinkomen onder de toenmalige bijstandsnorm van euro 9.090 per jaar maximaal euro 90,90 (oftewel 1%) per kind zouden betalen. Op dezelfde manier was het bedrag voor gezinnen met een bruto-inkomen beneden modaal (31.818 euro) beperkt tot euro 318,18 euro per kind, destijds nog een korting ten opzichte van het volle bedrag van 522,73 per kind.

De MR en de SOM hebben ook behoefte aan een realistische sanctie op niet-betalen, om hun incassowerk te vergemakkelijken. Dit wordt volgens de ouderenquete ook gesteund door ruim twee derde van de ouders. Om de rompslomp van contant afrekenen bij uitstapjes te voorkomen, stelt de MR voor dat de namen van de niet-betalers jaarlijks bekend worden gemaakt in de grote MR vergadering. Ze zullen alleen worden opgehangen, niet genotuleerd. De aanwezige ouders kunnen er zorg voor dragen dat deze namen niet uitlekken naar de kinderen op school.

Het doel van deze maatregel is om een stok achter de deur te hebben tegen ouders die op oneigenlijke gronden weigeren hun ouderbijdrage te voldoen. Ouders die bijv. onvrede hebben met het beleid van de school en om die reden hun ouderbijdrage niet wensen te voldoen, duperen daarmee niet de school maar alleen de andere ouders die daardoor meer betalen. In feite betalen de overige ouders het schoolreisje van de kinderen van de weigeraars. Deze situatie is absoluut ongewenst en derhalve is het streven om voor schooljaar 2011-2012 op een betalingsdiscipline uit te komen van 100%. In de vergadering wordt nogmaals benadrukt dat voor ouders met (al dan niet tijdelijke) financiële problemen, de mogelijkheid bestaat om matiging van de ouderbijdrage aan te vragen bij de Directie van de school. Ouders die matiging hebben gekregen worden uiteraard aangemerkt als betalers en niet als weigeraars.

Enkele van de aanwezige ouders zijn fel tegen de voorgestelde vorm van ‘naming en shaming’, vooral omdat ze bang zijn dat de informatie uitlekt naar kinderen die elkaar erop gaan aankijken. Andere ouders willen wel graag dat er enige druk komt om te zorgen dat alle gezinnen hun aandeel bijdragen. Uiteindelijk wordt besloten een voorstel van een van de aanwezige ouders over te nemen: als de betalingsdiscipline onder de 95% dreigt te dalen dan zal de MR dit gedurende het schooljaar aan alle ouders bekend maken (5% staat ongeveer gelijk aan 7 gezinnen). Is ten tijde van de jaarlijkse grote MR vergadering in juni de discipline niet gestegen tot boven de 95% dan hangt de MR een bedankbrief op tijdens de MR vergadering, met de namen van alle gezinnen die wel betaald hebben (uiteraard inclusief gezinnen die na matiging een deel betaald hebben). De namen van de niet-betalers zullen hierop echter voor iedereen zichtbaar ontbreken.

6. WAT VERDDER TER TAFEL KOMT EN RONDVRAAG

Een van de ouders bedankt de MR voor de toegenomen transparantie en al het voorbereidende werk. Om 22:15 sluit Carine van Lammeren de vergadering.

 

MR-vergadering van 10 mei 2011

AANWEZIGEN

Marian van den Nieuwboer, Dick Does, Eric Molenveld, Carine van Lammeren, Hein ter Meulen, Steven Vossepoel. Annemieke kan er vanwege ziekte niet bij zijn.

1. PROCEDURELE ZAKEN

Er zijn geen noemenswaardige ingekomen stukken behalve de ongeveer 20 ingevulde formulieren van de enquête ouderbijdrage.

Iedereen loopt de actiepunten na uit de notulen van 8 maart:

·       Hein moet de wijzigingen bestuursleden SOM nog bij de KvK doorgeven

·       Eric is bezig met Westerveld om een slimmere thermostaat te laten installeren om het gasverbruik terug te dringen en zo te besparen. Uitdaging is dat Westerveld geen handleiding kan vinden van de huidige thermostaat. Eric blijft dit opvolgen totdat er in ieder geval geen ketels meer branden op middagen, weekend-dagen en tijdens vakanties

·       Eric en Leonie hebben ook naar andere methoden gekeken voor Engelse les. In het bijzonder naar de methode Cambridge. Die is echter zo schools en op tests gericht dat ze die minder bij de stijl van de LMS vinden passen. Het leerkrachtenteam zal nu op basis van de methode Early Bird een invoeringsplan maken voor 2011-2012. Een startbijeenkomst vindt eind dit schooljaar of begin volgend schooljaar plaats. Eric heeft intussen ook 6.000 euro Europese subsidie aangevraagd voor invoering van Engelse les. Eric zal bij andere scholen (bijv. Binckhorst) contact opnemen om hun ervaringen te horen bij het invoeren van Engelse les in jongere groepen.

·       De missie en visie zijn af en vrijwel geheel afgezegend door het leerkrachtenteam. Ook de wensenlijst voor 2011-2012 van het leerkrachtenteam is af en bevat nu ook de plusklas.  Als enige actie staat nu nog open om te zorgen dat er op 28 juni zo mogelijk ook een invoeringsplan op hoofdlijnen ligt voor 2012-2017 (actie Eric en Dick)

·       Het leerkrachtenteam heeft het uitlenen besproken en vindt dat leerlingen ook de docuboeken moeten kunnen leren

·       Eric zal op verzoek van Hein alle rollen van betrokkenen (IB-er, RT-er, …) nog duidelijker uitleggen voor leken in het zorgplan

·       Carine heeft met Pieter Davidzon van de Stichting Vrienden gesproken en samen een aantal maatregelen verzonnen om excessen op het Zomerfeest te voorkomen. Pieter werkt die met zijn bestuur verder uit.

·       Steven moet nog met Noortje overleggen of zij eventueel een avond voor ouders wil organiseren over veiligheid op het Internet

·       Carine heeft het scheidingsprotocol bekeken en dit wordt in de vergadering vastgesteld

 2. KORTE UPDATES

Geen noemenswaardige korte updates buiten de GMR, die een eigen agendapunt heeft (zie hieronder)

 3. FYSIEK EN MOTORISCH ONDERWIJS

Vanwege bezuinigingen bij Villa Primair (zie hieronder) zal het aantal uren van de vakleerkracht Gymnastiek moeten worden teruggebracht waardoor de leerkrachten van de LMS zelf een deel van de gymlessen zullen gaan geven.

De zwemles is inmiddels ook afgeschaft vanwege de ingewikkelde logistiek en omdat de erg traditionele aanpak vrij ver af stond van de manier van werken van de LMS.

Vergeleken met andere scholen in de regio neemt de LMS relatief weinig deel aan grote schooltournooien voor voetbal en hockey.

Wel spelen veel leerlingen hockey, en de LMS is bezig om met LMHC en de Gooische School bezig om te kijken of een speciaal lesprogramma en trainingsprogramma ontwikkeld kan worden voor talentvolle hockeyers in groep 7-8.

4. GMR VILLA PRIMAIR

Hein heeft de laatste GMR vergadering van Villa Primair niet kunnen bijwonen. Eric heeft het allerlaatste nieuws in de vorm van een officieel bericht van Villa Primair van die ochtend. Die ochtend heeft een spoedberaad plaatsgevonden van alle directies van de Villa Primair scholen. De financiele situatie van Stiboge blijkt nog zorgelijker dan gedacht en Villa Primair zal aanvullende bezuinigingen op het personeel (in en boven de scholen) doorvoeren. Deze bezuinigingen komen bovenop aanzienlijke bezuinigingen die in maart en april al zijn uitgewerkt voor schooljaar 2011-2012 en die nog niet eens zijn aangekondigd.

De LMS heeft altijd veel baat gehad bij het ruime personeelsbeleid van Stiboge en moet daarom verwachten dat ze nu te maken krijgt met pijnlijke personeelsbezuinigingen. Zo zat de LMS in 2010-2011 al een halve FPE (formatieplaatseenheid) boven het personeelsbudget waar ze volgens normen van het Rijk recht op had. Daarbovenop kwam nog een ‘ongeautoriseerd’ budget van 25.000 euro voor IB (Interne Begeleiding) en verder nog geregeld het inlenen van stagiairs zonder dat Stiboge daarvoor kosten in rekening bracht aan de school.

5. EERSTE RESULTATEN ENQUÊTE OUDERBIJDRAGE LMS

Op basis van de eerste 20 formulieren kunnen enkele uitkomsten van de enquête al worden voorspeld:

·       Ongeveer de helft (48%) van de verzorgers vindt dat het niveau van verrijking van de LMS precies goed is en dat de LMS noch moet verrijken noch moet verarmen. Ruwweg de andere helft (43%) vindt dat het aanbod zou moeten worden verrijkt en de ouderbijdrage hiertoe moet worden verhoogd.

·       Drie verrijkingen van het onderwijs worden gedragen door een meerderheid van de verzorgers: kleinere klassen, meer taalonderwijs en meer aanvullende leermiddelen. Binnen die drie verrijkingen geven verzorgers sterke prioriteit aan verkleining van de klassen.

·       Elk van de initiatieven die door het leerkrachtenteam zijn geformuleerd krijgt ondersteuning van tenminste 20% van de verzorgers. De vijf initiatieven die in het bijzonder gesteund worden (door meer dan 50% van de verzorgers) zijn: Engelse les, Faalangst-training, Muziekonderwijs Gooische Muziekschool, Montessori-materialen voor de onderbouw en Materialen voor kosmisch onderwijs. Binnen die vijf initiatieven krijgt Engelse les met afstand de hoogste prioriteit.

·       De helft van de verzorgers zou de klasse-grootte en de ouderbijdrage gelijk willen houden. De andere helft zou bereid zijn om 115 of 230 euro extra per jaar te betalen om de gemiddelde klassegrootte met 1 of 2 kinderen te verkleinen.

·       Ongeveer de helft van de verzorgers (44%) zou uiteindelijk een ouderbijdrage willen zien die binnen 100 euro verwijderd ligt van de huidige bijdrage van 300 euro per kind per jaar (met andere woorden: ze kiezen voor de bandbreedte van 200 tot 399 euro). De andere helft (50%) is bereid meer te gaan betalen. Zij kiezen in gelijke mate voor de bandbreedten tussen de 400 en 900 euro. Slechts 1 verzorger (6%) wil een verlaging naar een ouderbijdrage onder de 200 euro.

·       Sancties op wanbetalers is een onderwerp dat de gemoederen sterk bezighoudt. Geen enkele andere vraag leverde zoveel commentaren op. Een overweldigende meerderheid (87%) is voor een vorm van sancties voor gezinnen die wel kunnen maar niet willen betalen. Favoriet is daarbij de sanctie dat kinderen uit wanbetalende gezinnen contant moeten betalen voordat ze mee mogen op het uitstapje. Uit de commentaren spreekt een duidelijke solidariteitsgedachte: iedereen wil voorkomen dat gezinnen die echt niet kunnen betalen worden getroffen door sancties of geen toegang meer hebben tot het volle aanbod van de school. Verder suggereren verschillende verzorgers om verzorgers al bij inschrijving van hun kind te laten tekenen dat ze de ouderbijdrage gaan betalen.

Steven zegt toe om de volledige resultaten uit te werken zodra er meer formulieren binnen zijn. Eric kan die dan rondsturen of de ouders in de nieuwsbrief erop attent maken.

Op basis van deze voorlopige resultaten kan het initiatief van de Gooische Muziekschool al doorgezet worden. Eric en Annemieke zullen informeren bij de Gooische School hoe goed het programma van de Gooische Muziekschool hen bevallen is en wat de beste manier is om het in te voeren. Tevens zullen ze kijken in welke ruimte op de LMS de muzieklessen eventueel zouden kunnen worden gegeven.

Carine is bezig een brief aan alle ouders te schrijven met verantwoording van het gevoerde MR beleid. Die brief moet ter voorbereiding van de grote MR op 28 juni uitgestuurd worden. Carine zegt toe hierin nog eens duidelijk uit te leggen dat de ouderbijdrage niet naar reguliere kostenposten gaat, alleen naar extra’s.

Het is duidelijk dat een groot aantal ouders sancties wil op ‘wanbetalers’. Die kunnen alleen worden uitgevoerd als de leerkrachten daar achter staan. Actie Dick, Marian, Annemieke en Eric: overleg voeren met het team over welke soorten sancties ze ondersteunen en welke niet. Actie Carine, Hein en Steven: voorstel formuleren voor sanctiebeleid en dit tijdig delen met leerkrachtenteam.

Steven stelt voor om het nog bij Stiboge openstaande bedrag van de LMS voor schooljaar 2009-2010 weg te strepen tegen de rekening voor CKV die Stiboge aan de SOM heeft gestuurd voor 2010-2011 (bedragen ongeveer gelijk). Actie Steven: overleggen met Cor Bruin (Stiboge/Villa Primair) en Danny Kloosterhuis (SOM) om te kijken of dit kan.

6. VERBOUWING

Na wat aanpassingen aan het ontwerp is een omgevingsvergunning voor de verbouwing verleend. De nieuwe kozijnen komen in de zomer van 2011. Deze zullen zorgen voor betere isolatie en daardoor helpen te bezuinigen op stookkosten.

Voor de verbouwing van de leerkrachtenkamer wordt waarschijnlijk een oplossing gezocht waarbij het sloopwerk al tijdens de vakantie gebeurt maar de afbouw pas aan het begin van het schooljaar. De leerkrachten kunnen dan beter input geven.

7. WAT VERDER TER TAFEL KOMT

De LMS krijgt van de provincie Noord Holland (vrijwel gratis) een nieuwe methode voor verkeersonderwijs.

Het leerkrachtenteam heeft een formulier gemaakt voor ouders om aan te geven welke bijdrage ze in het komend schooljaar gaan maken aan de school. Op die manier kan een inventarisatie worden gemaakt welke ouders waarvoor beschikbaar zijn.

Het leerkrachtenteam heeft enkele ‘indianenverhalen’ opgevangen die op het schoolplein de ronde doen en vraagt alle aanwezigen om die toch vooral tijdig te melden zodat ze effectief en tijdig ontkracht kunnen worden.

Jan vraagt of de schoolfotograaf voortaan ook pasfoto’s kan maken (zoals bij Wirre-Warre). De meeste aanwezigen denken dat dit verzoek weinig kans van slagen heeft omdat pasfoto’s aan een hele lijst wettelijke eisen moeten voldoen en daardoor zeer veel extra werk met zich meebrengen zonder dat hier veel extra inkomsten uit vloeien voor de fotograaf.

Jan stipt aan dat hij op het schoolplein nog geregeld voorbeelden ziet van ‘geniepig pesten’ met name in groep 7-8. Actie allen: deze voorbeelden blijven doorgeven aan Jur en Marina of andere betrokken leerkrachten die actie kunnen ondernemen.

 

MR-vergadering van 8 maart 2011